Sprawy rodzinne

Wydział X Cywilny Rodzinny

Sprawy rodzinne są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, sprawy należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich

Sprawy rodzinne rozpoznawane są w Wydziale X Cywilnym Rodzinnym, mieszczącym się w budynku przy ul, Małopolskiej 17 w Szczecinie.

Zakresem działania Wydziału objęte jest w szczególności:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw rodzinnych objętych właściwością miejscową Sądu Okręgowego w Szczecinie;
 • rozpoznawanie środków odwoławczych (apelacji i zażaleń) od orzeczeń i zarządzeń sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych [za wyjątkiem środków odwoławczych dotyczącychpostępowania poprawczego]
 • rozpoznawanie skarg wywiedzionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 roku, nr 179 poz.1843 ze zm.) w postępowaniach prowadzonych przez sądy rejonowe w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie w wymienionych wyżej sprawach rodzinnych.
 • ubezwłasnowolnienie, zmianę ubezwłasnowolnienia, uchylenie ubezwłasnowolnienia
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101 ze zm.) – art. 17, art. 367, art. 394, art. 567[1]

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Wydział X Cywilny Rodzinny

ul. Małopolska 17

70-515 Szczecin

Sekretariat pok. 303

tel. 91 48 30 146

faks. 91 48 80 798

e-mail: wydzial10r@szczecin.so.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału - SSO Barbara Żabicka

pok. 305
tel. 91 48 30 150

Zastępca Przewodniczącej Wydziału – SSO Małgorzata Juzwa

pok. 320

Lista sędziów

Kierownik Sekretariatu - Ewa Nowicka

pok. 303
tel. 91 48 30 136

Sekretariat

pok. 303
tel. 91 48 30 146

Interesanci w sprawach dotyczących Wydziału X Cywilnego Rodzinnego przyjmowani są w sekretariacie Wydziału X Cywilnego Rodzinnego – pok. 303 (III piętro) w sprawach I instancji, w pokoju 302 (III piętro) w sprawach II instancji.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8:00 – 18:00 (po godzinie 15.30 tylko w pokoju 304 zarówno w sprawach I jak i II instancji)

Wtorek – piątek  8:00 – 15:00

W sekretariacie można w szczególności uzyskać informację o sprawach toczących się w Wydziale X Cywilnym Rodzinnym, zapoznać się aktami spraw, odsłuchać nagrań rozpraw i złożyć wniosek o założenia konta w Portalu Informacyjnym.

Informacje o sprawach można uzyskiwać także telefonicznie pod numerem telefonu 91 48 30 160 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Osoby upoważnione do zapoznania się z aktami mają możliwość telefonicznego zamówienia akt sprawy w sekretariacie i wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny udostępnienia akt w sekretariacie - w tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 91 48 30 146 – dotyczy spraw I instancji, a pod numerem 91 48 30 140 – dotyczy spraw II instancji.

Informujemy, że nie jest dopuszczalne składanie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sekretariacie Wydziału X Cywilnego Rodzinnego nie przyjmuje się pism, które należy składać w biurze podawczym.

Biuro podawcze

pok. 23 (parter)

tel. 91 48 30 104

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Koszty sądowe można uiszczać na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Szczecinie numery rachunków bankowych lub w kasie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Kasa

pok. 4 (parter)

tel. 91 48 30 105

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 80:00 – 12:00 i 12:30 – 15:00

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale.
Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

Wzory oświadczeń i wniosków

Oświadczenie o stanie rodzinnym - przy wnosku o ustanowienie adwokata

Oświadczenie o stanie rodzinnym - przy wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

Pozew o rozwód

Pozew o separację

Wniosek o separację

Wniosek o wydanie wyroku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącej się sprawie

Wniosek o pełnomocnika z urzędu

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Ubezwłasnowolnienie - informacje ogólne

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Oświadczenie kandydata na pełnienie funkcji doradcy tymczasowego

Wniosek o doradcę tymczasowego

INFORMACJE W SPRAWACH O UBEZWŁASNOWOLNIENIE


Wnioskodawcą w sprawie o ubezwłasnowolnienie mogą być:

 • małżonek osoby, której wniosek dotyczy;
 • krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
 • przedstawiciel ustawowy której wniosek dotyczy;
 • Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa oprócz wnioskodawcy:
 • osoba, której dotyczy wniosek;
 • jej przedstawiciel ustawowy;
 • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

Kompletny wniosek o ubezwłasnowolnienie winien zawierać:

 • określenie wnioskodawcy i osoby której wniosek dotyczy (imię, nazwisko, adres zamieszkania/pobytu, nr PESEL);
 • wskazanie czy wnosi o ubezwłasnowolnienie częściowe czy całkowite;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (ewentualnie kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego, posiadana dokumentacja medyczna);
 • kserokopie dowodów osobistych oraz odpisu aktów stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa) potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy z osobą której wniosek dotyczy;
 • odpis aktu zgonu współmałżonka osoby której wniosek dotyczy o ile jest wdową/wdowcem;
 • odpis aktu małżeństwa osoby której wniosek dotyczy o ile jest zamężna/żonaty;
 • numer telefonu kontaktowego do wnioskodawcy;
 • wskazanie czy ze względu na stan zdrowia osoba której wniosek dotyczy jest w stanie stawić się do sadu celem wysłuchania czy też konieczne jest jej wysłuchanie w miejscu zamieszkania/pobytu.

Do wniosku należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom i Prokuratorowi Okręgowemu, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
Uczestnicy postępowania i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Linki:

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Mediacje w sprawach cywilnych

Rejestr zmian dla: Sprawy rodzinne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Katarzyna Jońca
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2021-09-21 12:13:38
Publikacja w dniu:
2021-09-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
Zmiana zastępcy przewodniczącej wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
Zamieszczenie nowych wniosków w informacjach dotyczących spraw rodzinnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji dot. ubezwłąsnowolnienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
Dodanie załączników dot. ubezwłasnowolnienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
Dodanie informacji dot. zastępcy przewodniczącej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-08-12
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2014-10-11
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d