Sprawy rozpoznawane w trybie ustawy Prawo o zgromadzeniach

Sąd Okręgowy w Szczecinie informuje, że rozpoznawanie odwołania od decyzji o zakazanie zgromadzenia w trybie art. 16 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach [Dz.U. z 2015 r. poz. 1485] i odwołanie od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w trybie art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach [Dz.U. z 2015 r. poz. 1485] w sprawach objętych właściwością miejscową Sądu Okręgowego w Szczecinie należy do zakresu działania Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego [adres ul. Piotra Skargi 19; 71-423 Szczecin; tel. 91 44 55 920 faks 91 44 55 921 e-mail: wydzial1c@szczecin.so.gov.pl

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach:

  1. odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
  2. Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia i organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
  4. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
  5. Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.
  6. Postanowienie uwzględniające odwołanie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
  7. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach:

  1. Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Przepisy art. 16 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio, z tym że sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
  2. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

Sąd Okręgowy w Szczecinie zwraca uwagę, że odwołania w sprawach określonych w art. 16 i art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach [Dz.U. z 2015 r. poz. 1485] rozpoznaje się w trybie postępowania nieprocesowego, a tym samym odwołanie musi spełniać wymogi formalne przewidziane dla wniosku w postępowaniu nieprocesowym, w szczególności powinno zostać wniesione na piśmie, zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer PESEL wnoszącego odwołanie będącego osobą fizyczną [lub nazwę, adres siedziby, numer KRS lub REGON wnoszącego odwołanie będącego jednostką organizacyjną], oznaczenie zaskarżonej decyzji, uzasadnienie odwołania, a ponadto z uwagi na przewidziany w ustawie sposób kontaktowania także adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie numer telefonu.