Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw cywilnych (za wyjątkiem spraw rodzinnych, spraw gospodarczych i spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) należy do zakresu działania następujących wydziałów:

 • Wydziału I Cywilnego,

który orzeka w pierwszej instancji w sprawach cywilnych należących do właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101 ze zm.) – art. 17, art. 544

Sąd Okręgowy w Szczecinie

I Wydział Cywilny

ul. Piotra Skargi 19
71-423 Szczecin

tel. 91 44 55 920
tel. 91 44-55-907

faks 91 44 55 921

e-mail: wydzial1c@szczecin.so.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału – SSO Joanna Kitłowska-Moroz

tel. 91 44 55 922 (za pośrednictwem sekretariatu)

Przewodniczący przyjmuje interesantów w godzinach pracy sekretariatu.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSO Wojciech Machnicki

Zastępca Przewodniczącego przyjmuje interesantów pod nieobecność Przewodniczącego.

Lista sędziów wydziału

Kierownik Sekretariatu – Krzysztof Wawrowski

pok. 208
tel. 91 44 55 922
tel. 91 44-55-908

Sekretariat

pok. 209
tel. 91 44 55 920
tel. 91 44-55-907

Interesanci w sprawach dotyczących Wydziału I Cywilnego przyjmowani są w sekretariacie Wydziału I Cywilnego – pok. 209 (I piętro na wprost wejścia).

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek  8:00 – 18:00

Wtorek – piątek 8:00 – 15:00

W sekretariacie można w szczególności uzyskać informację o sprawach toczących się w Wydziale I Cywilnym, zapoznać się aktami spraw, odsłuchać nagrań rozpraw i złożyć wniosek o założenia konta w Portalu Informacyjnym.

Informacje o sprawach można uzyskiwać także telefonicznie pod numerem telefonu 91/ 44 55 920 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Osoby upoważnione do zapoznania się z aktami mają możliwość telefonicznego zamówienia akt sprawy w sekretariacie i wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny udostępnienia akt w sekretariacie - w tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 91 44 55 920 lub 907

Informujemy, że nie jest dopuszczalne składanie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sekretariacie Wydziału I Cywilnego nie przyjmuje się pism, które należy składać w biurze podawczym.

Biuro podawcze

pok. 010 (poziom -1)

tel. 91 44 55 902

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Koszty sądowe można uiszczać na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Szczecinie numery rachunków bankowych lub w kasie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale. 

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

INFORMACJE O RODZAJACH SPRAW

I Wydział Cywilny w szczególności rozpoznaje sprawy:

W trybie procesu

Rodzaje spraw

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza sto tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym (za wyjątkiem spraw o naruszenie posiadania oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych)
 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenie majątkowe (w szczególności sprawy o ochronę dóbr osobistych)
 • o ochronę praw autorskich i ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (bez względu na wartość przedmiotu sporu)
 • o roszczenia wynikające z prawa prasowego (bez względu na wartość przedmiotu sporu)
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi (w szczególności spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, - stowarzyszeń) (bez względu na wartość przedmiotu sporu)
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem (bez względu na wartość przedmiotu sporu)

W trybie postępowania nieprocesowego

Rodzaje spraw

 • o rejestrację czasopism (tytułów prasowych), także ukazujących się w formie elektronicznej
 • o ustalenie uprawnienia do otrzymania wypisu aktu notarialnego

W innym trybie

Rodzaje spraw

 • o stwierdzenie wykonalności lub uznanie orzeczeń i równoważnych tytułów prawnych wydawanych przez sądy i organy państw zagranicznych
 • o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny

INFORMACJE O KOSZTACH SĄDOWYCH

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1144.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki np. koszty opinii biegłego, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłaty są stałe lub stosunkowe wynoszące 5% wartości przedmiotu sporu.

Opłaty stałe

Opłaty stałe od pozwu
Rodzaj pozwu Wysokość opłaty
ochrona dóbr osobistych 600 zł
ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej 200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł
Opłaty stałe od wniosku
Rodzaj wniosku Wysokość opłaty
rejestracja tytułów prasowych 100 zł
uznanie orzeczenia sądu państwa obcego (ugody zawartej przed sądem zagranicznym) 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym 300 zł

Opłaty w częściach ułamkowych

Opłaty w częściach ułamkowych
Rodzaj spraw Wysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew w postępowaniu nakazowym 1/4
interwencja uboczna, zażalenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5
opłatę pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 3/4

Rodzaje pism i wysokość opłat

Opłaty od pism
Rodzaj pisma Wysokość opłaty

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
 • należności świadka
100 zł
skarga na orzeczenie referendarza sądowego w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł

Opłaty kancelaryjne

Opłaty kancelaryjne
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt Wysokość opłaty
poświadczony odpis, wypis lub wyciąg jeżeli ww. dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
zaświadczenie 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 20 zł za każde rozpoczete 20 stron wydanej kopii
wydanie e-protokołu na płycie CD 20 zł za każdy wydany nośnk informacji

Zwolnienie od kosztów sądowych

Strona postępowania, która nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, do którego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - (Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym).


Informacje dla biegłych

 • Wydziału II Cywilnego Odwoławczego,

który rozpoznaje środki zaskarżenia w sprawach cywilnych podlegających rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie jako sąd odwoławczy, to jest:

 • rozpoznaje w drugiej instancji środki odwoławcze (apelacje i zażalenia) w sprawach z zakresu prawa cywilnego (z wyjątkiem spraw rodzinnych i gospodarczych) od orzeczeń sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie
 • rozpoznaje skargi na przewlekłość postępowania, wnoszone w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz.1843 ze zm.)
 • rozpoznaje skargi od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, wnoszone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101 ze zm.) – art. 367, art. 394.

Sąd Okręgowy w Szczecinie

II Wydział Cywilny

ul. Piotra Skargi 19
71-423 Szczecin

tel. 91 44 55 960
fax 91 44 55 961

adres poczty elektronicznej: wydzial2c@szczecin.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału – SSO Tomasz Szaj

tel. 91 44 55 960 (za pośrednictwem sekretariatu)

Przewodniczący przyjmuje interesantów w godzinach pracy sekretariatu.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Ziemowit Parzychowski

Zastępca Przewodniczącego przyjmuje interesantów pod nieobecność Przewodniczącego.

Lista sędziów wydziału

Kierownik Sekretariatu – Żaneta Michalak

pok. 212 (I piętro)
tel. 91 44 55 962

Sekretariat

pok. 212 (I piętro)
tel. 91 44 55 960

Interesanci w sprawach dotyczących Wydziału II Cywilnego przyjmowani są w sekretariacie Wydziału II Cywilnego – pok. 212 (I piętro na wprost wejścia).

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek  8:00 – 18:00

Wtorek – piątek 8:00 – 15:00

W sekretariacie można w szczególności uzyskać informację o sprawach toczących się w Wydziale II Cywilnym, zapoznać się aktami spraw, odsłuchać nagrań rozpraw i złożyć wniosek o założenia konta w Portalu Informacyjnym.

Informacje o sprawach można uzyskiwać także telefonicznie pod numerem telefonu 91/ 44 55 960 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Osoby upoważnione do zapoznania się z aktami mają możliwość telefonicznego zamówienia akt sprawy w sekretariacie i wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny udostępnienia akt w sekretariacie - w tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 91 44 55 960.

Informujemy, że nie jest dopuszczalne składanie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sekretariacie Wydziału II Cywilnego Odwoławczego nie przyjmuje się pism, które należy składać w biurze podawczym.

Biuro podawcze

pok. 010 (poziom -1)

tel. 91/ 44 55 902

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Koszty sądowe można uiszczać na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Szczecinie numery rachunków bankowych lub w kasie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

INFORMACJE O RODZAJACH SPRAW

II Wydział Cywilny Odwołąwczy w szczególności rozpoznaje sprawy:

INFORMACJE O KOSZTACH SĄDOWYCH

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2010 r.  Nr 90, poz. 594.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki np. koszty opinii biegłego, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłaty są stałe lub stosunkowe wynoszące 5% wartości przedmiotu sporu.

Opłaty w częściach ułamkowych

Opłaty w częściach ułamkowych
Rodzaj spraw Wysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew w postępowaniu nakazowym 1/4
interwencja uboczna, zażalenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5
opłatę pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 3/4

Rodzaje pism i wysokość opłat

Opłaty od pism
Rodzaj pisma Wysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
 • należności świadka
100 zł
skarga na orzeczenie referendarza sądowego w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł

Opłaty kancelaryjne

Opłaty kancelaryjne
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt  Wysokość opłaty
poświadczony odpis, wypis lub wyciąg jeżeli ww. dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
zaświadczenie 20 zł za każde rozpoczete 10 stron wydanego dokumentu
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 20 zł za każde rozpoczete 20 stron wydanej kopii
wydanie e-protokołu na płycie CD 20 zł za każdy wydany nośnk informacji

Zwolnienie od kosztów sądowych

Strona postępowania, która nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, do którego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - (Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym).

Informacje dla biegłych

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Mediacje w sprawach cywilnych

Rejestr zmian dla: Sprawy cywilne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-12-12 14:12:10
Publikacja w dniu:
2023-12-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-11-29 14:50:30
Publikacja w dniu:
2023-11-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Żaneta Michalak
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-09-14 12:44:31
Publikacja w dniu:
2023-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Żaneta Michalak
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-09-14 12:42:37
Publikacja w dniu:
2023-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Krzysztof Wawrowski
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-09-14 11:00:41
Publikacja w dniu:
2023-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Żaneta Michalak
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-08-21 13:38:07
Publikacja w dniu:
2023-08-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Krzysztof Wawrowski
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-08-21 13:23:28
Publikacja w dniu:
2023-08-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
Zmiana sędzi przewodniczącej i zastępcy w I Wydziale Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
Usunięcie zapisów dotyczących zlikwidowanej Sekcji Egzekucyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
Likwidacja Sekcji Rejestrowo-Egzekucyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
Usunięcie informacji o ubezwłasnowolnieniu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
Usuniecie informacji o awarii telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji o awarii telefonów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
Dodanie informacji o Sekcji Rejestrowo-Egzekucyjnej w Wydziale I Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącej II Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
Usunięcie Sędzi Doroty Gamrat-Kubeczak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
Zmiana kierownika w I Wydziale Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2014-10-11
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d