Sprawy karne

 • Wydział III Karny

Rozpoznaje sprawy w I instancji między innymi:

 • o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
 • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII kk
 • o wyroki łączne jeśli połączeniu podlega kara wymierzona przez sąd okręgowy
 • o lustrację w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 roku
 • o stwierdzenie nieważności orzeczenia i odszkodowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23.02.1991 roku
 • z zakresu postępowanie w związku z wydanymi europejskimi nakazami aresztowania w okręgu na każdym etapie postępowania.

Sąd Okręgowy w Szczecinie

III Wydział Karny

ul. Kaszubska 42

70-227 Szczecin

Sekretariat pok. 208

tel. 91 48 38 467

faks 91 48 38 320

e-mail: wydzial3k@szczecin.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 91 448-00-02

e-mail: boi@szczecin.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału – SSO Paweł Balcerowicz

tel. 91 48 38 467 (za pośrednictwem sekretariatu)

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Dariusz Ścisłowski

tel. 91 48 38 467

Lista sędziów wydziału

Kierownik Sekretariatu – Anna Lipiec

pok. 207 (II piętro)
tel. 91 48 38 523

Sekretariat

pok. 208 (II piętro)
tel. 91 48 38 467

Wykonanie orzeczeń

pok. 208
tel. 91 48 38 312

Interesanci w sprawach dotyczących III Wydziału Karnego przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 (patrz zakładka – Biuro Obsługi Interesantów).

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek – piątek 8:00 – 15:00

W sekretariacie można w szczególności uzyskać informację o sprawach toczących się w Wydziale III Karnym, zapoznać się aktami spraw, złożyć wniosek o założenia konta w Portalu Informacyjnym.

Informacje o sprawach można uzyskiwać także telefonicznie pod numerem telefonu 91 48 38 467 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale.
Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

Z uwagi na obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych informacje telefoniczne o sprawach nie są udzielane, poza informacjami, o których mowa w § 31 Regulaminu Urzędowania sądów powszechnych to jest:

 • sygnaturą akt sprawy,
 • terminem posiedzeń i rozpraw,
 • datą rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie,
 • czynności dotyczącym postępowania międzyinstancyjnego.

Zezwolenia na widzenie

 • zgodnie z art. 217 kkw widzenia wydawane są dwóm dorosłym osobom należącym do kręgu osób najbliższych, małoletnim do lat 15, na wniosek przedstawiciela ustawowego pod jego opieką , pełnoletniej osoby najbliższej albo funkcjonariusza lub pracownika aresztu wyznaczonego przez dyrektora aresztu – które nie są świadkami w sprawie ( wiążące oświadczenie w tym zakresie o ile zeznawało się w postępowaniu przygotowawczym składa się dopiero na rozprawie głównej bezpośrednio przed sądem – to znaczy oświadczenia pisemne złożone przed rozprawą nie są wystarczające),
 • widzenia wydawane są na pisemny wniosek ( jak w załączniku) w każdy piątek z tym że wniosek należy złożyć do środy danego tygodnia,
 • świadkom biegłym wypłacany jest zwrot kosztów przejazdu na sprawę na wezwanie Sądu zgodnie pouczeniem po złożonym pisemny wniosku, który należy złożyć w terminie do 3 dni po złożeniu zeznań lub wydaniu opinii według załączonych wzorów.

Koszty przekazywane są na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres domowy.

Z uwagi na konieczność wydawania w tym zakresie postanowień, a następnie związany w tym zakresie obrót dokumentów w tym finansowych płatność nie jest dokonywania w dniu złożenia wniosku (w załączeniu druki).

 

 • Wydział IV Karny Odwoławczy

Rozpoznaje środki zaskarżenia w sprawach karnych podlegających rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie jako sąd odwoławczy, to jest:
 1. rozpoznaje w drugiej instancji środki odwoławcze (apelacje) w sprawach z zakresu prawa karnego od orzeczeń sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie wydanych w sprawach tj.:
  • karnych (o przestępstwa);
  • karnych skarbowych (o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe);
  • prowadzonych na post. ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • wykroczenia;
 2. rozpoznaje skargi na przewlekłość postępowania, wnoszone w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz.1843 ze zm.)
  • sądowego rozpoznawczego toczącego się przed Sądami rejonowymi w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie;
  • przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez Prokuratury działające w okręgu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i Prokuraturę Apelacyjną – w zakresie obejmującym terytorialnie Prokuraturę Okręgową w Szczecinie (właściwość miejscowa) i w sprawach o przestępstwa, do rozpoznania których właściwymi rzeczowo są Sądy Rejonowe w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie;
 3. rozpoznaje odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

W ramach IV Wydziału Karnego Odwoławczego rozpoznawane są środki odwoławcze tj.: zażalenia na postanowienia i zarządzenia sądów I instancji (Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie) zamykające stronom drogę sądową do wydania wyroku oraz wskazane w przepisach Kodeksu Postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a także postępowanie o wznowienie postępowania.

Procesowymi podstawami do orzekania w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego są:

 1. w sprawach karnych - art. 25 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U., nr 89, poz. 555 z późn. zm.);
 2. w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - art. 25 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U., nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 113 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 186 z późn. zm.) i art. 115 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 186 z późn. zm.);
 3. w sprawach o wykroczenia - art. 14 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 395 z późn. zm.);
 4. w sprawach skarg na przewlekłość postępowania - art. 4 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U., nr 179, poz. .1843 z późn. zm.);
 5. w sprawach o delikty komornicze - art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2011r., nr 231, poz. 1376 z późn. zm.).

Sąd Okręgowy w Szczecinie

IV Wydział Karny Odwoławczy

ul. Kaszubska 42

70-227 Szczecin

Sekretariat pok. 226

tel. 91 48 38 326 lub 327

faks 91 48 38 386

e-mail: wydzial4k@szczecin.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 91 448-00-02

e-mail: boi@szczecin.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału – SSO Michał Tomala

tel. 91 48 38 326 (za pośrednictwem sekretariatu)

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Mariusz Jasion

tel. 91 48 38 321

Lista sędziów wydziału

Kierownik Sekretariatu – Aneta Kokos

pok. 226 (II piętro)
tel. 91 48 38 321

Zastępca Kierownika Sekretariatu – Magdalena Borger

pok. 226 (II piętro)
tel. 91 48 38 326

Sekretariat

pok. 226 (II piętro)
tel. 91 48 38 327

Interesanci w sprawach dotyczących IV Wydziału Karnego Odwoławczego przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 (patrz zakładka – Biuro Obsługi Interesantów).

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek – piątek 8:00 – 15:00

W sekretariacie można w szczególności uzyskać informację o sprawach toczących się w Wydziale IV Karnym Odwoławczym, zapoznać się aktami spraw, złożyć wniosek o założenia konta w Portalu Informacyjnym.

Informacje o sprawach można uzyskiwać także telefonicznie pod numerem telefonu 91 448-00-02 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Przeglądanie akt i sporządzania z nich odpisów

 • Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Obejmuje to także możliwość sporządzania fotokopii z akt sprawy oraz skanowania dokumentów załączonych do akt. Strona sporządzająca odpisy z akt w postaci fotokopii lub przez skanowanie informuje o tym, przez złożenie do akt oświadczenia ze wskazaniem skopiowanych lub zeskanowanych stron. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom (art. 156 § 1 kpk),
 • Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym (art. 156 § 2 kpk)
 • Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (art. 156 § 3 kpk),
 • Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne" lub „ściśle tajne", przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 156 § 4 kpk),
 • Oskarżonemu na jego żądanie należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono (art. 157 § 1 kpk),
 • W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, oskarżonemu wolno wydać tylko odpis orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia (art. 157 § 2 kpk),
 • Nie można odmówić stronie zezwolenia na sporządzenie odpisu protokołu czynności, w której strona uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem (art. 157 § 3 kpk),
 • Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po wykazaniu przez nią tożsamości, a co do innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego (§ 92 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • W razie udostępnienia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku w budynku sądu, nie dopuszcza się samodzielnego kopiowania tego zapisu przez stronę (art. 92 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Na wniosek strony lub jej przedstawiciela sąd wydaje zapis dźwięku z adnotacjami na informatycznym nośniku danych (art. 92 ust. 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Przewodniczący wydziału zezwala na przejrzenie akt sprawy w sekretariacie upoważnionym przedstawicielom organizacji społecznych, które mogą wstąpić do toczącego się postępowania w danej sprawie lub zgłosić w nim swój udział (art. 94 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Przewodniczący wydziału decyduje o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt (art. 94 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Protokół z posiedzenia jawnego sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk udostępnia się uprawnionym osobom w budynku sądu za pomocą urządzenia służącego do odtworzenia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, albo przez wydanie zapisu dźwięku na informatycznym nośniku danych (art. 94 ust. 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Na wniosek osób uprawnionych przewodniczący wydziału może zarządzić przesłanie akt do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania tych osób w celu ułatwienia im przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów (art. 96 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Jeżeli osoba uprawniona do przejrzenia akt jest pozbawiona wolności, przewodniczący wydziału może zarządzić, na jej wniosek, przesłanie akt do zakładu karnego lub aresztu śledczego, chyba że szczególne względy przemawiają za umożliwieniem tej osobie przejrzenia akt w sekretariacie (art. 96 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Przeglądanie akt w zakładzie karnym lub areszcie śledczym odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej, a w przypadkach, w których dyrektorzy jednostek penitencjarnych nie są w stanie zapewnić odpowiedniego nadzoru- pod nadzorem upoważnionego pracownika sądowego. O skierowaniu pracownika sądowego do jednostki penitencjarnej decyduje prezes sądu na wniosek dyrektora jednostki penitencjarnej (art. 96 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • Zarządzając wydanie lub przesłanie akt, przewodniczący wydziału wyznacza termin, w którym akta powinny być zwrócone (art. 96 ust. 5 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych),
 • W przypadku protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk osobom uprawnionym udostępnia się zapis dźwięku za pomocą urządzenia służącego do odtworzenia zapisu albo na informatycznym nośniku danych (art. 96 ust. 6 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Informacje z zakresu Sekcji Zażaleniowej

Interesanci w sprawach dotyczących IV Wydziału Karnego Odwoławczego przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 (patrz zakładka – Biuro Obsługi Interesantów).

tel. 91 448-00-02
faks 91 48 38 386

Przyjmowanie interesantów

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8:00–15:00

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale.
Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

Informujemy, że nie jest dopuszczalne składanie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sekretariacie Wydziału IV Karnego nie przyjmuje się pism. Należy je składać w biurze podawczym znajdującym się w Biurze Obsługi Interesantów.

 

Przydatne informacje

Pouczenie dot. usprawiedliwienia nieobecności strony na rozprawie (posiedzeniu) z powodu choroby

Stawiennictwo strony na wezwanie Sądu jest obowiązkowe, obecność strony zawiadomionej o terminie rozprawy /posiedzenia/ nie jest obowiązkowa.

Nieobecność na rozprawie /posiedzeniu/ w wypadku choroby może być usprawiedliwiona wyłącznie poprzez przedstawienie zaświadczenia lekarza sądowego (art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007r.o lekarzu sądowym ); warunku tego nie spełnia zaświadczenie wydane przez innego lekarza na potrzeby ZUS lub KRUS.

Lista lekarzy sądowych jest do dyspozycji zainteresowanych w każdym sekretariacie wydziałowym Sądu Okręgowego a także na stronach internetowych tych sądów.

Pouczenie dotyczące kasacji

Wyrok Sądu Okręgowego jako Sądu II instancji jest prawomocny i podlega wykonaniu.

Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie może być wnie-siona przez stronę, która zaskarżyła wyrok sądu pierwszej instancji, kasacja do Sądu Najwyż¬szego. Od uzasadnienia wyroku kasacja nie przysługuje (art. 519 kpk i art. 520 § 1 kpk). Kasacja może być wniesiona także przez strony postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawa z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 40 powołanej ustawy).

Stroną która nie zaskarżyła wyroku sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od wyroku sądu odwoławczego, jeżeli wyrok sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść. Ograniczenie to nie dotyczy uchybień wymienionych w art. 439 kpk (art. 520 § 2 i 3 kpk ).

Kasacja może być wzniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawą jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść wyroku (w kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie - art. 526 § 1 kpk); kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary (art. 523 § 1 kpk).

Kasację. na korzyść można .wnieść jedynie w. razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wy¬konania (art. 523 § 2 kpk); kasację na niekorzyść można wnieść jedynie .w razie uniewinnie¬nia oskarżonego albo umorzenia postępowania z przyczyn wskazanych .w art. 17 § 1 pkt 3 i 4 kpk oraz z powodu niepoczytalności sprawcy (art..523 § 3 kpk). Ograniczenia te nie dotyczą kasacji wniesionej z powodu uchybień wymienionych w art. 439 kpk (art. 523 § 4 pkt 1 kpk).

Prezes sądu, do którego wniesiono kasację, odmawia jej przyjęcia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2 kpk (nieuzupełnienie w terminie braków formalnych pisma procesowego, np. nieuiszczenie opłaty od kasacji) lub w art. 429 § 1 kpk (kasacja wniesiona po terminie; przez osobę nieuprawnioną; środek zaskarżania jest z mocy ustawy niedopuszczalny), albo gdy kasację oparto na innych powodach niż wskazane w art. 523 § 1 kpk (jak wyżej). Na zarządzenie to przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego (art. 530 § 2 i 3 kpk).

Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego (art. 524 § 1 kpk).

W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia, jak i innego orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji. Składający kasację może wraz z nią złożyć w tym przedmiocie odpowiedni wniosek (art. 532 § 1 kpk).

Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie. Rzecznik Praw Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka (art. 521 § 1 i 2 kpk).

W celu skutecznego wniesienia kasacji przez stronę należy:

 1. W sądzie, który wydał wyrok, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku lub doręczenia wyroku zgłosić na piśmie wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem,
 2. W terminie 30 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem wnieść kasację (art. 525 § 1 kpk).
 3. Kasacją jeżeli nie pochodzi od prokuratora powinna być sporządzoną i podpisana przez obrońcę lab pełnomocnika będącego adwokatem albo radca prawnym, ( art. 526 § 2 kpk ), nadto
 4. Do kasacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 450 zł (art. 527 § 1 kpk i § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dni 12. 08.1998r. w sprawie wysoko¬ści opłaty od kasacji w sprawach karnych). Opłata ulega zwrotowi stronie, która ją uiściła jeżeli kasacja zostanie uwzględniona, chociażby w części (art. 527 § 4 kpk),
 5. Oskarżony może złożyć wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego z żądaniem wyznaczenia mu obrońcy /radcy prawnego/ do sporządzenia i podpisania kasacji; winien przy tym wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia obrońcy /radcy prawnego/ z wyboru, bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 § 1 kpk). Na odmowę wyznaczenia adwokata /radcy prawnego/ w celu sporządzenia kasacji zażalenie nie przysługuje (art. 528 § 1 pkt 2 kpk).

Dodatkowe informacje

 1. Obrońca wyznaczony z urzędu dla potrzeb postępowania odwoławczego nie jest zobowiązany do działania z urzędu w postępowaniu kasacyjnym.
 2. Wniesienie zażalenia od orzeczenia odmawiającego wyznaczenia adwokata albo radcy prawnego z urzędu w celu sporządzenia kasacji, od którego ten środek odwoławczy w ogóle nie służy (art. 528 § 1 pkt 2 kpk), nie wywołuje skutków procesowych, w szczególności nie zobowiązuje organu sądowego do wydania zarządzenia w trybie art. 429 § 1 kpk; wystarczająca jest tu czynność o charakterze administracyjnym (pisemne zawiadomienie).
 3. Osoba pozbawiona wolności nie uiszcza opłaty przy wnoszeniu kasacji; w wypadku pozo-stawienia bez rozpoznania albo oddalenia wniesionej przez nią kasacji zasądza się od niej opłatę (art. 527 § 2 kpk).
 4. Opłaty nie uiszcza także żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub pełniący służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego (art. 527 § 3 kpk).
 5. Opinia wyznaczonego z urzędu obrońcy o braku podstaw do wniesienia kasacji kończy postępowanie kasacyjne i nie daje podstaw do wnoszenia o wyznaczenie innego obrońcy do sporządzenia kasacji.
 6. Kasacja w sprawach o wykroczenia stronom nie przysługuje. Wyłącznie uprawnionymi do wniesienia kasacji w sprawach o wykroczenia są Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach naruszenia praw dziecka także Rzecznik Praw Dziecka (art. 110 § 1 kpow).
 7. Od orzeczeń Sądu Okręgowego jako Sądu II instancji wydanych po rozpoznaniu apelacji od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej kasacja nie przysługuje (art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji).

Pouczenie dot. widzenia z tymczasowo aresztowanym oskarżonym

 • Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej (art. 217 § 1 kkw);
 • Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. ( art. 217 § 1 a kkw ),
 • Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w art. 217 § 1a kkw, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:
 1. w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,
 2. do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa ( art. 217 § 1b kkw ),
 • Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany (art. 217 § 1c kkw),
 • W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne (art. 217 § 1d kkw),
 • Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego (art. 217 § 1e kkw),
 • Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego (art. 217 § 1f kkw ),
 • Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą ( art. 217 § 2 kkw ),
 • Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą (art. 217 § 3 kkw),
 • W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym ( art. 217 § 4 kkw ),
 • W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a kkw (tymczasowo aresztowany stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu; oskarżony o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnianie przestępstw; którego właściwości, warunki osobiste, sposób zachowania się w trakcie pobytu w areszcie śledczym lub stopień demoralizacji stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu śledczego; tymczasowo aresztowany, objęty ochroną na mocy ustawy. o świadku koronnym) , dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym (art. 217 § 5 kkw),
 • Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego (art. 217 § 6 kkw).

Pouczenie dot. skargi na przewlekłość postępowania sądowego oraz postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora

 1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do postępowania przygotowawczego ( art. 2 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ).
 2. Uprawnionym do wniesienia skargi jest:
  • w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – strona,
  • w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – strona,
  • w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - strona lub wnioskodawca,
  • w postępowaniu karnym - strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną (art. 3 pkt 1,2,3 i 4 powołanej wyżej ustawy).
 3. Skargę adresuje się do sądu przełożonego nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i sądem okręgowym - właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy ( art. 4 ust. 1, 1a i 5 powołanej wyżej ustawy ).
 4. Skargę składa się za pośrednictwem sądu, przed którym toczy się postępowanie (art. 5 ust. 2 powołanej wyżej ustawy).
 5. Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się za pośrednictwem prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie (art. 5 ust. 4 powołanej wyżej ustawy ).
 6. Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie ( art. 5 ust. 1 powołanej wyżej ustawy ).
 7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego (pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy; oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo; treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem; datę i podpis składającego pismo. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu – art. 119 § 1 i 2 kpk ) i musi zawierać:
  • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy,
  • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.
  • Nadto skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej w kwocie od 2.000 złotych do 20.000 złotych (art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 i art. 12 ust. 4 powołanej wyżej ustawy).
 8. Skargę niespełniającą obligatoryjnych wymagań wskazanych wyżej w punkcie 7, sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków. Sąd odrzuca też skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną, bo wniesioną w tej samej sprawie przed upływem 12 miesięcy, a w sprawie postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, przed upływem 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie wcześniej złożonej prze stronę skargi w tej samej sprawie (art. 9 ust. 1 i 2 i art. 14 powołanej wyżej ustawy).
 9. Strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania (art. 15 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy).
 10. Strona, która nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania może dochodzić - na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości, po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy (art. 16 powołanej wyżej ustawy).
 11. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Jeśli skargę wniosło kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie; jeżeli została uiszczona jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę (art. 17 ust. 1, 2 i 3 powołanej wyżej ustawy). Brak uiszczenia opłaty jest brakiem pisma procesowego skutkującym odrzuceniem skargi (art. 9 ust. 1 powołanej wyżej ustawy)
 12. W sprawach postępowania toczącego się na skutek skargi, sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu karnym. W związku z tym w postępowaniu tym ma zastosowanie art. 623 kpk (sąd zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe) uprawniający składającego skargę do wnioskowania o zwolnienie od opłaty, o której mowa w punkcie 11.

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe można uiszczać na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Szczecinie numery rachunków bankowych lub w kasie Sądu Okręgowego w Szczecinie;

 • Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii, natomiast za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronicę (§ 1 i 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy),
 • Opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, pobierane na podstawie art. 156 § 2 i § 3 kpk, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 156 § 6 kpk, nie wchodzą w skład kosztów sądowych w rozumieniu art. 616 § 2 pkt 1 kpk i przepis art. 623 kpk, stanowiący podstawę do zwolnienia od kosztów sądowych nie ma do nich zastosowania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005r., I KZP 41 / 05, OSNKW 2006 / 1 / 3).

Zwolnienie od kosztów sądowych

Strona postępowania, która nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, do którego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym.

Wzory pism

Cofnięcie apelacji z wnioskiem o zwolnienie od wydatków za postępowanie odwoławcze

Cofnięcie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania karnego

Cofnięcie zażalenia

Wniosek o doręczenie wyroku z pisemnym jego uzasadnieniem

Wniosek o oskarżyciela prywatnego o wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie na piśmie wyroku

Wniosek o wydanie zezwolenia na widzenie i przesłanie go wnioskodawcy

Wniosek o wydanie zezwolenia na widzenie z tymczasowo aresztowanym oskarżonym

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o wyznaczenie z urzędu obrońcy do sporządzenia i podpisania kasacji

Wniosek oskarżonego o odpłatne wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych

Wniosek oskarżonego o zezwolenie na sporządzenie fotokopii z akt sądowych

Wniosek oskarżonego o zwolnienie od opłaty sądowej od kasacji

Wniosek pokrzywdzonego o udostępnienie do wglądu akt sądowych

Wniosek oskarżonego o zwolnienie od opłaty sądowej od skargi

 • Wydział V Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Jest właściwy do rozpoznawania spraw:

 1. z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego i działalności sędziego penitencjarnego, w szczególności w sprawach:
  • udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia
  • udzielenia przerwy w odbywaniu kary
  • odwołania warunkowego zwolnienia
  • modyfikacji obowiązków w trakcie warunkowego zwolnienia
  • zwolnienie od dozoru
  • zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • odwołania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 2. zażaleń na postanowienia sądów rejonowych wydawane w postępowaniu karnym wykonawczym,
 3. sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności,
 4. sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających,

Wydział V Penitencjarny zajmuje się również rozpoznawaniem skarg skazanych pozbawionych wolności przebywających w jednostkach penitencjarnych w tutejszym okręgu oraz wizytacjami zakładów karnych, aresztów śledczych, pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendach Policji.

 • Kodeks Postępowania Karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)
 • Kodeks Karny Wykonawczy - ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. (Dz.U. z 2010 r., Nr 142, poz.960 ze zm.)

Sąd Okręgowy w Szczecinie

V Wydział Penitencjarny

ul. Kaszubska 42

70-227 Szczecin

Sekretariat pok. 231

tel. 91 48 38 334

faks 91 48 38 480

e-mail: wydzial5p@szczecin.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 91 448-00-02

e-mail: boi@szczecin.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału - SSO Jarosław Giecewicz

pok. 230

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Grzegorz Kołakowski

ul. Limanowksiego 1
pok. 312

Lista sędziów wydziału

Kierownik sekretariatu - Renata Szewczyk

pok. 231
tel. 91 48 38 334

Interesanci w sprawach dotyczących V Wydziału Penitencjarnego przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 (patrz zakładka – Biuro Obsługi Interesantów).

 

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale.
Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

Informujemy, że nie jest dopuszczalne składanie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sekretariacie Wydziału V Penitencjarnego nie przyjmuje się pism. Należy je składać w biurze podawczym znajdującym się w Biurze Obsługi Interesantów.

 

Przydatne informacje

Opłaty sądowe

Opłacie podlega:

 • wniosek o warunkowe zwolnienie – 45 złotych
 • wniosek o udzielenie przerwy w karze – 60 złotych

Opłaty kancelaryjne

Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek, na podstawie akt pobiera się opłatę od wnioskodawcy w wysokości 6 zł za każda stronę.

Za sporządzenie kserokopii wydanego dokumentu pobiera się opłatę w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Wzory pism

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Zgoda na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Rejestr zmian dla: Sprawy karne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Magdalena Borger
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-09-14 09:36:53
Publikacja w dniu:
2023-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2022-09-20 08:19:12
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2022-09-20 08:18:52
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2022-07-01 08:22:08
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2022-07-01 08:20:01
Publikacja w dniu:
2022-07-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Iwona Momot
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-04-05 13:15:29
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Iwona Momot
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-04-05 12:50:33
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Iwona Momot
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-04-05 08:21:39
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-06-10 10:13:32
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-06-10 10:12:11
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Iwona Momot
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-05-07
Publikacja w dniu:
2020-05-07
Opis zmiany:
Wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-15
Opis zmiany:
Zmiana kodów pocztowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Michał Tomala
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-12-05
Publikacja w dniu:
2019-12-05
Opis zmiany:
Zmiana informacji odnośnie zakresu działania IV Wydziału Karnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Lipiec
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
Informacje dotyczące obsługi interesantów w III Wydziale Karnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego III Wydziału Karnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
Dopisanie zastępcy przewodniczącego w V Wydziale
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
ZMiana zastępcy przewodniczącego wydziału w IV Wydziale
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Renata Szewczyk
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
Zmiana treści informacji dotyczące obsługi interesantów w Wydziale V Penitencjarnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-08-30
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Tomasz Sobieraj
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2014-10-11
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d