Lekarze sądowi

Lekarzem Sądowym w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz.U. 2007r. Nr 123, poz. 849) jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby.

Zgodnie z art. 5 ust 1. ustawy o lekarzu sądowym lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. ma nieposzlakowaną opinię;
 5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Natomiast lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
 3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Wynagrodzenie lekarzy sądowych wynosi 100 zł każdorazowo za wystawione zaświadczenie.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na lekarza sądowego

 1. Wniosek o wpis do wykazu lekarzy sądowych
 2. Kserokopia dowodu osobistego
 3. Oświadczenie, że jest Pan/Pani świadoma odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy
 4. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko Pan/Pani postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. Informację o miejscu, dniach i godzinach przyjęć oraz numerze telefonu
 6. Informację o numerze prawa wykonywania zawodu i o specjalizacji (oryginalne dokumenty do wglądu)
 7. Informacje o numerze NIP
 8. Informacje o banku oraz numerze konta, na które Sąd będzie wpłacał wynagrodzenie przysługujące lekarzowi sądowemu.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie:
pok. 239, IIp.
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
tel. 091 48 55 338

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
Zmiana danych kontaktowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
Modyfikacja treści. Dodanie informacji o oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2009-09-15
Publikacja w dniu:
2017-01-16
Opis zmiany:
b/d