Sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Rozpoznaje:

 • w I instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, objęte właściwością miejscową Sądu Okręgowego w Szczecinie, dla których w I instancji jest właściwy Sąd Okręgowy i w których nazwiska powodów (w sprawach z zakresu prawa pracy) oraz osób składających odwołanie od decyzji organów rentowych (w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych);
 • w II instancji środki odwoławcze (apelacje i zażalenia) w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim oraz Sąd Rejonowy w Goleniowie, w których nazwiska powodów (w sprawach z zakresu prawa pracy) oraz osób składających odwołanie od decyzji organów rentowych (w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Wydział rozpoznaje nadto skargi na wywiedzione na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 roku, nr 179 poz.1843 ze zm.) wniesione w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim oraz Sąd Rejonowy w Goleniowie.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101 ze zm.) – art. 17, art. 461 § 1 i § 2, art. 476 § 1, art. 477 § 1

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Małopolska 17

70-952 Szczecin

Sekretariat pok. 402

tel./faks 91 48 80 815

e-mail: wydzial6piu@szczecin.so.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału - SSO Aleksandra Mitros

pok. 426

Zastępca Przewodniczącej Wydziału -SSO Barbara Konieczna

pok. 410

Lista sędziów

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Szczerbińska

pok. 402a
tel. 91 48 30 110

Sekretariat

pok. 402
tel. 91 48 80 815

Badania lekarskie

pok. 35
tel. 91 48 30 132

pok. 36
tel. 91 48 30 221 

Informujemy, że adres e-mail służy wyłącznie do korespondencji z Wydziałem nie obejmującej pism procesowych. W świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie jest obecnie dopuszczalne składanie pism procesowych w sprawach gospodarczych drogą elektroniczną. W związku z tym korespondencja e-mail nie będzie uznana za pisma procesowe i nie będzie dołączana do akt sprawy.

Godziny przyjmowania interesantów

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00

Informacja telefoniczna

- 91 48 80 815  - w sekretariacie Wydziału, we wszystkich sprawach prowadzonych w Wydziale;
- w Punkcie Obsługi Interesanta – tel. 91 48 30 160
- w sprawie badań lekarskich: 91 48 30 132, 91 48 30 221

Telefonicznie zamawianie akt

Każda osoba upoważniona do zapoznania się z aktami sprawy ma możliwość telefonicznego  zamówienia akt sprawy w sekretariacie i wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny udostępnienia akt w sekretariacie. Zamówienia dokonywać należy pod numerem 91 48 80 815.

Zamawianie akt i ustalenie terminów z Czytelnią:
tel. 91 48-38-453
e-mail: czytelnia@szczecin.so.gov.pl

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale. 
Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

Sprawy z zakresu prawa pracy to sprawy:

 1. o roszczenia ze stosunku pracy, w których podłożem jest stosunek pracy bez względu na jakiej powstał podstawie (np. umowa o pracę, wybór, mianowanie, powołanie, spółdzielcza umowa o pracę),
 2. o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej miedzy nimi umowie, ma cechy stosunku pracy np. strony nazwały umową zlecenia lub umową o dzieło, ale ma ona cechy umowy o pracę, powstaje roszczenie o ustalenie, czy strony łączy umowa o pracę,
 3. o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy ,np. sprawy o roszczenia z umowy o pracę nakładczą,
 4. o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Sąd Okręgowy w I instancji rozpoznaje sprawy z zakresu Prawa Pracy, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi 75.000 zł. Gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa bądź zachodzą pewne okoliczności ( art. 461 § 1 kpc )  to właściwy jest Sąd Rejonowy.

art. 461 § 11 kpc Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych to sprawy:

 1. o prawo do renty , emerytury  (cywile, rolnicy, mundurowi  i ich rodziny)
 2. o prawo do emerytury pomostowej
 3. o prawo do renty rodzinnej
 4. o prawo do renty socjalnej
 5. o prawo do renty szkoleniowej
 6. o wysokość świadczenia
 7. o waloryzację świadczenia
 8. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia
 9. o ustalenie kapitału początkowego
 10. o prawo do świadczenia przedemerytalnego
 11. o prawo do dodatku pielęgnacyjnego

Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych powyżej, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Samo złożenie odwołania nigdy nie wiąże się z koniecznością uiszczenia jakiejkolwiek opłaty sądowej.

Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Oznacza to, że w przypadku przegrania sprawy nawet strona zwolniona od kosztów sądowych (a więc kosztów należnych Skarbowi Państwa) może mieć obowiązek zwrotu kosztów procesu należnych stronie przeciwnej.

Pouczenia i wzory pism

Oświadczenie o stanie majątkowym

Pouczenie dla powoda - wyrok zaoczny

Pouczenie dla pozwanego - wyrok zaoczny

Pouczenie dla strony - jak wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego od decyzji organu rentowego

Pouczenie do nakazu zapałaty Np nakazowe

Pouczenie do nakazu zapłaty Np upominawcze

Pouczenie dot. postanowienia dla osadzonego w zakładzie karnym (I instancja)

Pouczenie dot. wyroku dla osadzonego w zakładzie karnym (I instancja)

Pouczenie dot. wyroku dla osadzonego w zakładzie karnym (II instancja)

Pouczenie o apelacji (sprawa przeciwko WBE)

Pouczenie o apelacji (sprawa przeciwko ZUS, KRUS)

Pouczenie o przywróceniu terminu

Pouczenie o zażaleniu (sprawa przeciwko WBE)

Pouczenie o zażaleniu (sprawa przeciwko ZUS, KRUS)

Pouczenie ogólne dla strony przebywającej za granicą

Pouczenie ogólne

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o wydanie odpisu wyroku postanowienia

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie

Linki

Informacje dla biegłych

Obywatel w postępowaniu cywilnym

 

Rejestr zmian dla: Sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Borysewicz-Zauliczna
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-02-03
Publikacja w dniu:
2017-02-03
Opis zmiany:
Zmiana nr pokoju przewodniczącej VI Wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Borysewicz-Zauliczna
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-27
Publikacja w dniu:
2017-01-27
Opis zmiany:
Zmiany w informacjach o wydziale
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-10-24
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Katarzyna Szczerbińska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2014-10-11
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d