Sprawy gospodarcze

Wydział VIII Gospodarczy

Sprawy gospodarcze rozpoznawane są w Wydziale VIII Gospodarczym, mieszczącym się w budynku przy ul, Małopolskiej 17 w Szczecinie.

Właściwością Wydziału jest objęte przede wszystkim:

 • rozpoznawanie spraw gospodarczych objętych właściwością miejscową Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Okręgowego w Koszalinie dla których w I instancji jest właściwy Sąd Okręgowy;

 • rozpoznawanie środków odwoławczych (apelacji i zażaleń) w sprawach gospodarczych, rejestrowych i upadłościowych od orzeczeń Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Wydział rozpoznaje nadto skargi na wywiedzione na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 roku, nr 179 poz.1843 ze zm.) wniesione w sprawach gospodarczych prowadzonych przez Sądy Rejonowe Szczecin Centrum w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim.

 • ustawa z dnia 24 maja 1989 roku  o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U.  1989 roku, nr 33 poz. 175 ze zm.);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101 ze zm.) – art. 17

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Wydział VIII Gospodarczy

ul. Małopolska 17

70-515 Szczecin

Sekretariat pok. 111

tel. 91 48 30 156

faks 91 48 80 798

e-mail: wydzial8g@szczecin.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału - SSO Piotr Sałamaj

pok. 129
tel. 91 48 30 207

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Jarosław Łazarski

Zastępca Przewodniczącego przyjmuje interesantów pod nieobecność Przewodniczącego.

Lista sędziów

Kierownik Sekretariatu - Emilia Marchewka

pok. 112
tel. 91 48 30 121

Sekretariat

pok. 111
tel. 91 48 30 156

Informujemy, że adres e-mail służy wyłącznie do korespondencji z Wydziałem nie obejmującej pism procesowych. W świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego nie jest obecnie dopuszczalne składanie pism procesowych w sprawach gospodarczych drogą elektroniczną. W związku z tym korespondencja e-mail nie będzie uznana za pisma procesowe i nie będzie dołączana do akt sprawy.

Godzin przyjmowania interesantów

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00

Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek, podczas których sekretariat przyjmuje interesantów do godz. 18.00.

Informacja telefoniczna

 • Sekretariat - tel. 91 48 30 156
 • Punktu Obsługi Interesanta - tel. 91 48 30 102/160

Telefonicznie zamawianie akt

Każda osoba upoważniona do zapoznania się z aktami sprawy ma możliwość telefonicznego  zamówienia akt sprawy w sekretariacie i wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny udostępnienia akt w sekretariacie. Zamówienia dokonywać należy pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Istnieje możliwość skorzystania z udogodnień pozwalających na uzyskiwanie za pośrednictwem Internetu informacji o orzecznictwie sądowym i sprawach prowadzonych w Wydziale.
Do Państwa dyspozycji pozostają następujące serwisy:

Opłaty sądowe

Zgodnie z przepisami prawa pisma procesowe podlegają opłacie sądowej.

Wysokość opłat sądowych jest regulowana przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, nr 90 poz.594 ze zm.). Poniżej zawarto dane dotyczące najczęściej występujących spraw.

Informacja o wysokości opłat w podstawowych sprawach

 • opłata od pozwu w sprawach majątkowych wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, niemniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł
 • opłata od pozwu w sprawach niemajątkowych wynosi 600 zł (opłata stała)
 • opłata od pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych wynosi po 2000 zł od każdej uchwały objętej pozwem
 • opłata od pozwu o wyłączenie wspólnika wynosi 2000 zł
 • opłata od pozwu od wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wynosi ¼ opłaty stosunkowej
 • opłata od apelacji stanowi całą opłatę od pozwu
 • opłata od zażalenia wynosi 1/5 opłaty od pozwu
 • opłata od interwencji ubocznej stanowi 1/5 opłaty od pozwu.

Numery rachunków bankowych

Wzory podstawowych pism

Informacje dla świadków (link)

Informacje dla biegłych

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Mediacje w sprawach cywilnych

 

 

Rejestr zmian dla: Sprawy gospodarcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-12-12 14:13:13
Publikacja w dniu:
2023-12-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-10-03 08:12:57
Publikacja w dniu:
2022-10-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-12-09
Publikacja w dniu:
2019-12-09
Opis zmiany:
Zmiany w zakresie danych dot. struktury wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-01-08
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
Zmiana kierownika sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
Zmiana informacji o obszarze właściwości VIII Wydziału Gospodarczego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-08-12
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2014-10-11
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d