Kuratorzy

Kuratorzy Sądu Okręgowego

Obraz JPG

Biuro Kuratora Okręgowego:
ul. Limanowskiego 1 
70-220 Szczecin
tel./faks (91) 48-55-287
pok. 410
adres e-mail: kurator(at)szczecin.so.gov.pl

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Szczecinie - Krystyna Czyżewska
adres e-mail: kczyzewska(at)szczecin.so.gov.pl

Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Szczecinie ds. Karnych - Agnieszka Miśkiewicz

Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Szczecinie ds. Rodzinnych i Nieletnich - Monika Łupińska – Pędziwiatr

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu.

Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.
Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:

 1. wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 2. koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 3. reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 4. nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 5. kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 6. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 7. przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 8. opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 9. występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 10. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 11. organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 12. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 13. określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 14. rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

Rejestr zmian dla: Kuratorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Krystyna Czyżewska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
Zamieszczenie jubileuszowego logo
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Krystyna Czyżewska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-09-23
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d