Status prawny

Działanie Państwowej Jednostki Budżetowej - Sądu Okręgowego w Szczecinie regulują następujące akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.97.78.483 z dnia 16 lipca 1997 r.)
  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.1987r. Nr 38, poz.218 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. 2002r. Nr 187 poz. 1564)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. nr 81/03/DO w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5 poz. 22 z 31.12.2003 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508).