Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Szczecińskiego uznaje za niedopuszalne podejmowanie czynności dyscyplinarnych wobec sędziów jedynie z tego powodu, że ich poglądy prawne wyrażane w orzeczeniach, bądź wystąpieniach publicznych, odbiegają od stanowiska przedstawicieli pozostałych dwóch władz.
  W szczególności:

  •  domagamy się natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna,
  •  domagamy się zaprzestania prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów za treść wydanych przez nich orzeczeń, co dotyczy w szczególności sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie Rafała Lisaka, Wojciecha Maczugi i Kazimierza Wilczka oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandry Janas i Ireny Piotrowskiej,
  • wyrażamy wsparcie dla sędziego Krystiana Markiewicza w związku z prowadzeniem wobec niego postępowania dyscyplinarnego za wypowiedź związaną z oceną praworządności obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której to oceny słuszność została potwierdzona wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku,
  • za niedopuszczalne uznajemy dyscyplinowanie i zastraszanie sędziów, którzy stosując się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku zdecydowali bądź zdecydują się weryfikować prawidłowość prowadzonych czynności procesowych, także w kontekście zgodnej z prawem obsady sędziowskiej, jako że czynności te objęte są ochroną w sferze niezawisłości sędziowskiej.

  Postulujemy natychmiastowe podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do ukształtowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądów powszechnych w taki sposób, który będzie zgodny z konstytucyjnymi zasadami prawa do obrony, rzetelnego procesu i trójpodziału władz. W szczególności za zasadne uznajemy zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jako pozbawionej merytorycznego uzasadnienia i noszącej cechy sądu specjalnego.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2019-12-18
Opis zmiany:
Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku