Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Szczecińskiego, mając na uwadze treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego w sprawie III PO 7/18, postanawia odroczyć opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziów sądu rejonowego w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie.

  Sąd Najwyższy we wskazanym wyroku, wydanym w oparciu o wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zajął jednoznaczne stanowisko, iż Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie spełnia wymogów prawa Unii Europejskiej, zgodnie z którym sądy i sędziowie muszą być powoływani w trybie, który zapewni ich niezawisłość i niezależność od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Organ, w którym nie zasiadają przedstawiciele sędziów, a którego wybieralnych członków powołuje niemal wyłącznie władza ustawodawcza, nie może być uznany za Krajową Radę Sądownictwa w rozumieniu art. 186 i 187 Konstytucji RP. W pełni podzielamy krytyczne uwagi zawarte w ustnych motywach wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku w sprawie III PO 7/18.

  Jesteśmy zobowiązani do stosowania prawa, o które oparte zostały wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego. Uznajemy te wyroki za ważną wykładnię prawa unijnego i polskiego, do której powinny się stosować wszystkie organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt, że przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej domagają się pomijania wyroków, z których treścią się nie zgadzają, a sędziom grożą sankcjami za ich szanowanie, nie zwalnia nas z przestrzegania prawa.

  Zwracamy uwagę, że pełnienie funkcji sędziowskich przez osoby powołane na stanowiska w trybie niezgodnym z prawem unijnym może wyrządzić olbrzymie szkody polskiemu społeczeństwu. Wyroki przez nie wydane mogą być uznane za wadliwe i podważane, jeśli nie na poziomie sądów krajowych, to przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prowadzić to może do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości, a obywatele utracą ochronę prawną, jaką zapewnić im mogą tylko sędziowie całkowicie niezawiśli, niezależni i chronieni przed naciskami ze strony innych władz.

  Chcemy uczestniczyć w procedurze powoływania sędziów i opiniować kandydatów na stanowiska sędziowskie. Opinia samorządu sędziowskiego powinna być brana pod uwagę. Jednak w zgodzie z prawem i sędziowskim sumieniem będziemy mogli wydać ją dopiero wtedy, gdy na jej podstawie decyzje podejmował będzie właściwy organ, wyłoniony i działający zgodnie z prawem unijnym i polskim oraz należycie dbający o niezawisłość sądów, wypełniający konstytucyjne obowiązki Krajowej Rady Sądownictwa.

  W poczuciu odpowiedzialności za decyzje, które są elementem procesu nominacyjnego sędziów, uznajemy, że nasza opinia wydana dziś byłaby podstawą wadliwego procesu powoływania sędziów. Dlatego odraczamy opiniowanie kandydatur do czasu przywrócenia właściwego stanu prawnego, zgodnie z treścią wskazanych powyżej wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego.

  Na podstawie art. 58 § 2 i 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Zebranie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego odracza zatem przekazanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Szczecinie zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziów sądów rejonowych przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2019 roku.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2019-12-18
Opis zmiany:
Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku