Ogłoszenie w sprawie III K 287/21

2021-12-06

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie III K 287/21, o terminie rozprawy głównej, która odbędzie się w dniu 06 grudnia 2021 r. o godz. 9.30 w sali 90 gmachu Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42 w sprawie przeciwko Januszowi Kwietniowi oskarżonego o czyny z art. 258 § 3 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 258 § 3 kk, art. 86 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 54 § 1 kks i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 86 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2, 5 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i art. 6 § 2 kks, art. 305 ust. 3 i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 305 ust. 3 Ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, sygn. akt III K 287/21 skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt PO II Ds. 50.2020.


POUCZENIE


Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.

Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie III K 287/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Dariusz Ścisłowski
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-11-08 11:31:15
Publikacja w dniu:
2021-11-08
Zmiany:
Podejrzyj