Komunikat w sprawie III K 7/24

Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze akt III K 7/24, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim pod sygn. VI Ds./53/2015, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Enisowi Akova, oskarżonego o czyn z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 65 § 1 kk i inne, odbędzie się dnia 9 kwietnia 2024 r. o godz. 09:00 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie  przy ul. Kaszubska 42 w sali nr 67. Jednocześnie tut. Sąd informuje, że na rozprawie może być rozpoznawany wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego.

POUCZENIE

Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.

Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.

Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

 Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie III K 7/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Lipiec
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-02-06 11:05:15
Publikacja w dniu:
2024-02-06
Zmiany:
Podejrzyj