Komunikat w sprawie III K 354/23

Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 354/23, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie pod sygn. 2009-1 Ds.213.2023, że w dniu 04 lipca 2024 roku, o godz. 11:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 90 oraz 05 lipca 2024 roku, o godz. 11:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 138, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna, a także że w dniu 04 lipca 2024 roku, o godz. 09:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 90 odbędzie się postępowanie przygotowawcze  przeciwko oskarżonym Krzysztofa Kaseji, Bartoszowi Kubisa i innych który stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 228 § 1,3 i 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, art. 233 § 6 kk, art. 233 § 6 kk, art. 233 § 6 kk, art. 233 § 6 kk, art. 299 § 1,5 i 6 kk w związku z art. 12 § 1 kk, art. 299 § 1,5 i 6 kk w związku z art. 12 § 1 kk, art. 77 pkt 1 Rachunkowość w zw. z art. 12 § 1 kk, art. 77 pkt 2 Rachunkowość, art. 77 pkt 2 Rachunkowość, art. 77 pkt 2 Rachunkowość, art. 77 pkt 2 Rachunkowość, art. 299 § 1,5 i 6 kk w związku z art. 12 § 1 kk, art.

POUCZENIE

Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.

Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.

Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

 Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

 Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie III K 354/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Lipiec
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-06-07 14:50:41
Publikacja w dniu:
2024-06-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Lipiec
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-06-07 14:50:09
Publikacja w dniu:
2024-06-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Lipiec
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-06-07 14:46:05
Publikacja w dniu:
2024-06-07
Zmiany:
Podejrzyj