Informacje publiczne

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 -j.t.) wraz z aktami wykonawczymi – rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68)

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • udostępniania na wniosek;
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
  • przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją;
  • umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd Okręgowy w Szczecinie, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie powiadamia pisemnie wnioskodawcę

O przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Zastrzega się prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jeśli poszukiwana informacja nie została opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stosowny wniosek:

  • należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Szczecinie w godz. 8.00-15:00, ul. Kaszubska 42, ul. Małopolska 17, ul. Piotra Skargi 19;
  • przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecinie;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: administracyjny@szczecin.so.gov.pl;
  • przesłać faksem pod numer: 091 448-99-15.

Rejestr zmian dla: Informacje publiczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
Zmiana informacji n.t. informacji publicznych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-15
Opis zmiany:
Informacje publiczne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-11-10
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d