Biegli sądowi

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, w szczególności o specjalności:
angiologii, dermatologii,
ortopedii, endokrynologii,
hematologii, chirurgii ręki,
chorób zakaźnych, kardiologii,
laryngologii, medycyny pracy,
nefrologii, neurologii,
neurochirurgii, pediatrii
reumatologii, okulistyki, onkologii.
Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej.

Jednocześnie informuję, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133)
W przypadku zamiaru zgłoszenia kandydatury, informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakładce „Biegli sądowi” oraz uzyskać je można pod numerem telefonu 091 48 55 338.

Informacje

Sprawy dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Decyzja o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTANOWIENIA BIEGŁYM SĄDOWYM:

 1. podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym z podaniem specjalności;
 2. CV;
 3. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia itp. stwierdzające posiadanie praktycznych wiadomości specjalnych i doświadczenia w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której biegły ma być ustanowiony;
 4. dowód osobisty do wglądu;
 5. dowód  uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. Opłatę skarbową można uiszczać bezpośrednio w kasach Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy: Urząd Miasta Szczecin:  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429;
 6. zaświadczenie o niekaralności (można je uzyskać w siedzibie Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 42, Biuro Obsługi Interesanta – opłata w wysokości 30zł.);
 7. wykaz podmiotów wraz z adresem do korespondencji mogących wydać opinię o kandydacie (opinia powinna dotyczyć wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez kandydata na biegłego przesłanek określonych w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia);
 8. oświadczenia dla osób ubiegających się o ustanowienie (Wzór oświdczenia wersja PDF);
 9. oświadczenie o ubieganiu się bądź pełnieniu funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie (Wzór oświadczenia wersja PDF);
 10. oświadczenie czy kandydat był powoływany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc (Wzór oświadczenia wersja PDF).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie:

pok. 237, IIp.
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
tel. 091 48 38 338 lub 48 38 336

Listy biegłych

Dane podane na liście biegłych prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.
 
Wynagrodzenie za opinie/tłumaczenia wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych/tłumaczy działalności gospodarczej mogą być wypłacane bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych tj. w wysokości brutto faktury/rachunku zgodnej z wysokością prawomocnego postanowienia.
Warunkiem takiej wypłaty jest dostarczenie/przesłanie przez biegłego/tłumacza wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik na adres:
Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Szczecinie
ul. Kaszubska 42,70-227 Szczecin
 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-15
Opis zmiany:
Zmiana kodów pocztowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
Zamieszczenie oświadczenia dla osób ubiegających się o ustanowienie biegłym sądowym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
Dokumenty niezbędne do ustanowienia biegłym sądowym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
Usunięcie nieaktualnych informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2017-09-01
Publikacja w dniu:
2017-09-01
Opis zmiany:
Konferencja "Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Malec
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
Zamieszczenie komunikatu nr 2
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Malec
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji na temat konferencji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-25
Publikacja w dniu:
2017-01-25
Opis zmiany:
Zmiana treści zaproszenia do współpracy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-18
Publikacja w dniu:
2017-01-18
Opis zmiany:
Usuniecie nieaktualnego linku do interpretacji MF
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-18
Publikacja w dniu:
2017-01-18
Opis zmiany:
Usuniecie nieaktualnej ankiety
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-18
Publikacja w dniu:
2017-01-18
Opis zmiany:
Usunięcie starych informacji o skzoleniach i zamieszczenie zaproszenia do współpracy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-08-16
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-09-15
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d