Biuro Obsługi Interesantów

Biura Obsługi Interesantów

zlokalizowane są w budynku przy ul. Kaszubskiej 42, w budynku przy ul. Małopolskiej 17 oraz w budynku przy ul. Piotra Skargi 19.

Zakres działania

Biura Obsługi Interesantów przyjmują interesantów zgłaszających się

 • osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00, w poniedziałki do godziny 18.00
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Do zadań Biur Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Czytelnie akt

Czytelnie akt udostępniają uprawnionym zainteresowanym akta spraw sądowych toczących się w budynkach Sądu Okręgowego przy ul. Kaszubskiej 42, ul. Małopolskiej 17 i ul. Piotra Skargi 19.

Zakres działania

Czytelnie udostępniają akta zgłaszającym się

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Czytelnie akt udostępniają akta osobom zgłaszającym się:

 • osobiście bez wcześniejszego zamówienia akt, przy czym czas oczekiwania na akta, o ile możliwe jest ich udostępnienie wynosi ok. 40 min.;
 • po wcześniejszym zamówieniu akt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony dzień i godzinę.

Zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać przynajmniej na dobę przed planowanym przybyciem do BOI lub do godz. 9.00 danego dnia i wtedy udostępnienie akt możliwe jest najwcześniej po godz. 11.00

Czytelnie udostępniają akta do wglądu:

 • w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.15 pod warunkiem zamówienia ich przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej lub w dany poniedziałek do godz. 13.00;
 • od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.30”

jeśli udostępnienie akt jest możliwe, mając na uwadze czynności procesowe.

Ostatni interesant może wejść do czytelni najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem.  

Biuro Podawcze

Przyjmuje pisma składane do spraw toczących się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Biuro podawcze przyjmuje pisma od godz. 8.00 do godz.15.00.

W poniedziałki po godz. 15.00 pisma przyjmowane są przez osoby udzielające informacji.

Kasa Sądu Okręgowego

W kasach przyjmowane są płatności w formie gotówkowej, a także w sprawach cywilnych w formie bezgotówkowej.

Kasa zlokalizowana jest w budynku Sądu:

 • ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Podczas dyżurów poniedziałkowych (co drugi tydzień, naprzemiennie z kasą Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie) kasa czynna jest do godz. 17.30;
 • ul. Małopolska 17, parter, pokój nr 3. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz. 15.00.

W każdy ostatni dzień miesiąca kasy czynne są od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Godziny przyjęć interesantów

PI KRK przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00;
 • od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Uwaga: ostatni bilet do PI KRK wydawany jest:

 • w poniedziałki o godz. 17.30;
 • od wtorku do piątku o godz. 14.40.

Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyty w PI KRK.

Wnioski

Wniosek o informację z KRK wraz z dowodem opłaty można złożyć osobiście w PI KRK lub wysłać pocztą na adres Sądu Okręgowego w Szczecinie. Formularze wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Szczecinie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2

Zaświadczenie z KRK można uzyskać również drogą elektroniczną (dostęp do e-KRK: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web).

Opłaty

Za udzielenie informacji z KRK (od osób fizycznych i podmiotów zbiorowych) należy uiścić opłatę w wysokości:

 • 30 zł – wnioski składane osobiście lub wysłane pocztą;
 • 20 zł – wnioski składane elektronicznie za pośrednictwem platformy e-KRK.

Opłatę można uiścić w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej, które można zakupić  w kasie Sądu Okręgowego w Szczecinie lub kasie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (Uwaga: w poniedziałki kasy sądów czynne są do godz. 17.30);
 • korzystając z systemu sądowe ePłatności - https://oplaty.ms.gov.pl/;
 • przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa
  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu, których dotyczyć ma informacja z KRK oraz datę oznaczoną we wniosku jako datę wystawienia.

 Wielojęzyczny standardowy formularz jako załącznik do zaświadczenia z KRK

Wielojęzyczny standardowy formularz jako załącznik do zaświadczenia z KRK przeznaczony jest dla obywateli polskich, którzy mają zamiar przedłożyć w innych państwach UE zaświadczenie z KRK stwierdzające niekaralność. Formularz jest wydawany na pisemny wniosek osoby zainteresowanej tylko do informacji o niefigurowaniu danych tej osoby w kartotece karnej KRK.

Wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Szczecinie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/wydawanie-wielojezycznych-standardowych-formularzy-jako-zalacznikow-do-zaswiadczen-z-krajowego-rejestru-karnego2

Za wydanie formularza wielojęzycznego pobiera się opłatę w wysokości 17 zł, którą należy uiścić w taki sam sposób, jak za udzielnie informacji z KRK.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie formularza w kilku językach urzędowych UE dla każdego języka będzie wydany odrębny formularz wielojęzyczny. Za każdy z wydanych formularzy pobiera się opłatę.

Informacje dla podmiotów zbiorowych

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS. Przy składaniu wniosku należy posiadać aktualny odpis z KRS – do wglądu. W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w KRS, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Uwaga: udzielnie odpowiedzi na więcej niż trzy wnioski następuje w kolejnym dniu roboczym.

Pełnomocnictwo

Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem może zostać każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Do każdego pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej.

Opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł należy uiścić na konto Urzędu Miasta Szczecin:

Urząd Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Nr rachunku Banku PKO BP S.A.

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Wzór pełnomocnictwa jest dostępny: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/pelnomocnictwo

Wolontariusze

Będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust.1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie z KRK w formie papierowej powinna przywołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" następujące przepisy:

 • art. 24 ust.1a ustawy z dnia. 24. maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art. 92p
 • ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ponadto do wniosku o wydanie informacji z Rejestru należy dołączyć zaświadczenie, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że osoba jest będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Zaświadczenie organizatora wypoczynku pozostanie w Punkcie Informacyjnym KRK.

Kandydaci na ławnika

Stosownie do art. 162 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydaci na ławnika zobowiązani są do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 162 § 7 ww. ustawy, za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty.

Warunkiem skorzystania z powyższego zwolnienia jest wskazanie w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" następującego przepisu: art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Ponadto do wniosku o wydanie informacji z Rejestru należy dołączyć zaświadczenie, potwierdzające, że osoba jest kandydatem na ławnika. Zaświadczenie powinno być sporządzone przez organ zgłaszający kandydata (stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, a w przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze - przez pierwszego na liście obywatela). Zaświadczenie pozostanie w Punkcie Informacyjnym KRK.

Kontakt do PI KRK przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

ul. Kaszubska 42

70-227 Szczecin

Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego w Szczecinie:

91/ 48 55 381

91/48 55 387

Informacje dotyczące Krajowego Rejestru Karnego znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny

Uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w języku ukraińskim: Національний Кримінальний Реєстр https://www.gov.pl/web/krk-ua

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-12-04 09:08:52
Publikacja w dniu:
2023-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-12-04 08:58:00
Publikacja w dniu:
2023-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-05-26 15:11:02
Publikacja w dniu:
2023-05-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-02-13 12:56:31
Publikacja w dniu:
2023-02-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-02-13 12:48:57
Publikacja w dniu:
2023-02-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-04-05 12:58:50
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-04-05 08:45:12
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-03-31 13:52:58
Publikacja w dniu:
2022-03-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:56:17
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:47:52
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:45:13
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:55
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:47
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:42
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:30:01
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:29:17
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:25:53
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:24:46
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-07 07:37:31
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-07 07:37:08
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:31:43
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:29:05
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:24:09
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:22:06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:17:20
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-06-15 14:23:27
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-11-02
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-08-27
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d