Biuro Obsługi Interesantów

Biura Obsługi Interesantów

zlokalizowane są w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 oraz w budynku przy ul. Małopolskiej 17

Zakres działania

Biura Obsługi Interesantów przyjmują interesantów zgłaszających się

 • osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Do zadań Biur Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Czytelnie akt

Czytelnie akt udostępniają uprawnionym zainteresowanym akta spraw sądowych toczących się w budynkach Sądu Okręgowego przy ul. Kaszubskiej 42 oraz ul. Małopolskiej 17

Zakres działania

Czytelnie udostępniają akta zgłaszającym się

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Czytelnie akt udostępniają akta osobom zgłaszającym się:

 • osobiście bez wcześniejszego zamówienia akt, przy czym czas oczekiwania na akta, o ile możliwe jest ich udostępnienie wynosi ok. 40 min.;
 • po wcześniejszym zamówieniu akt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony dzień i godzinę.

Zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać przynajmniej na dobę przed planowanym przybyciem do BOI lub do godz. 9.00 danego dnia i wtedy udostępnienie akt możliwe jest najwcześniej po godz. 11.00

Czytelnie udostępniają akta do wglądu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.45.

jeśli udostępnienie akt jest możliwe, mając na uwadze czynności procesowe.

Ostatni interesant może wejść do czytelni najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem. 

UWAGA:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku, nr Adm-021-18/20 informujemy, że czytelnia akt czynna jest od 8.00 do 10.00, od 10.30 do 12.30 i od 13.00 do 15.00. Z czytelni korzystać można wyłącznie po umówieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Osoba korzystająca z czytelni musi mieć własne rękawiczki ochronne. Nie ma możliwości kopiowania akt przez pracowników sądu czytelni.

 

Biuro Podawcze

Przyjmuje pisma składane do spraw toczących się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Biuro podawcze przyjmuje pisma od godz. 8.00 do godz.15.00.

Kasa Sądu Okręgowego

Kasa przyjmuje interesantów od godz.8.00 do godz.15.00.

W każdy ostatni dzień miesiąca kasy czynne są od godz.8.00 do godz.13.00.

W kasach przyjmowane są płatności w formie gotówkowej, a także w sprawach cywilnych w formie bezgotówkowej.

Kasa zlokalizowana jest w budynku sądu:

 • ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1
 • ul. Małopolska 17, parter, pokój nr 3

UWAGA: Funkcjonowanie kas reguluje Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku, nr Adm-021-18/20.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

PI KRK przyjmuje interesantów od godz.8.00 do godz.15.00. Przed złożeniem wniosku o udzielenie informacji o osobie w PI KRK należy zakupić znaczek opłaty sądowej w kasie Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego.

 

UWAGA:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku, nr Adm-021-18/20 informujemy, że Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po telefonicznym umówieniu.

Zaleca się składanie wniosków z wykorzystaniem skrzynki udostępnionej przy wejściu głównym do budynku Sądu, jak również z wykorzystaniem drogi pocztowej.
Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 Warszawa nr konta : 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby, której dotyczy zapytanie.

Informacje dotyczące Krajowego Rejestru Karnego znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:56:17
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:47:52
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:45:13
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:55
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:47
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:42
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:30:01
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:29:17
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:25:53
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:24:46
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-07 07:37:31
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-07 07:37:08
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:31:43
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:29:05
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:24:09
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:22:06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:17:20
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-06-15 14:23:27
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-11-02
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-08-27
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d