Biuro Obsługi Interesantów

Biura Obsługi Interesantów

zlokalizowane są w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 oraz w budynku przy ul. Małopolskiej 17

Zakres działania

Biura Obsługi Interesantów przyjmują interesantów zgłaszających się

 • osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00, a w poniedziałki do godz. 18-ej
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Do zadań Biur Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316), osobiście, drogą mailową oraz telefonicznie.
 2. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich w BOI nie będzie możliwe;
 3. wydawanie zawnioskowanych dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sprawy, zapisu dźwięku  lub zapisu dźwięku i obrazu z posiedzenia lub rozprawy sądu, uprzednio przygotowanych przez sekretariaty Wydziałów;
 4. udzielanie pomocy świadkom i pokrzywdzonym podczas pobytu w sądzie między innymi poprzez informowanie, kierowanie do sal rozpraw, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 6. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się
  o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw; udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
 7. udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych, list kancelarii adwokackich, komorniczych, radcowskich oraz informacji o numerach rachunków bankowych sądu;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu Okręgowego w Szczecinie, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych;
 9. potwierdzanie danych osób zakładających konta w Portalu Informacyjnym;
 10. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji  w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Czytelnie akt

Czytelnie akt udostępniają uprawnionym zainteresowanym akta spraw sądowych toczących się w budynkach Sądu Okręgowego przy ul. Kaszubskiej 42 oraz ul. Małopolskiej 17

Zakres działania

Czytelnie udostępniają akta zgłaszającym się

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Czytelnie akt udostępniają akta osobom zgłaszającym się:

 • osobiście bez wcześniejszego zamówienia akt, przy czym czas oczekiwania na akta, o ile możliwe jest ich udostępnienie wynosi ok. 40 min.;
 • po wcześniejszym zamówieniu akt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony dzień i godzinę.

Zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać przynajmniej na dobę przed planowanym przybyciem do BOI lub do godz. 9.00 danego dnia i wtedy udostępnienie akt możliwe jest najwcześniej po godz. 11.00

Czytelnie udostępniają akta do wglądu:

 • od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 14.45,
 • w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.15 pod warunkiem zamówienia ich przynajmniej dzień roboczy wcześniej lub w dany poniedziałek do godz. 13.00,

jeśli udostępnienie akt jest możliwe, mając na uwadze czynności procesowe.

Ostatni interesant może wejść do czytelni najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem.

W poniedziałki po godzinie 15.00 możliwe jest zapoznawanie się tylko z aktami wcześniej zamówionymi.

Biuro Podawcze

Przyjmuje pisma składane do spraw toczących się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Biuro podawcze przyjmuje pisma od godz. 8.00 do godz.15.00.

W poniedziałki po godz. 15.00 pisma przyjmowane są przez osoby udzielające informacji.

Kasa Sądu Okręgowego

Kasa przyjmuje interesantów od godz.8.00 do godz.15.00 a w poniedziałki od godz.8.00 do godz.17.30.

W każdy ostatni dzień miesiąca kasy czynne są od godz.8.00 do godz.13.00.

W poniedziałki po godz. 15.00 czynna jest tylko jedna kasa, na przemian Kasa Sądu Okręgowego lub Kasa Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

PI KRK przyjmuje interesantów od godz.8.00 do godz.15.00 a w poniedziałki do godz. 18.00. Przed złożeniem wniosku o udzielenie informacji o osobie w PI KRK należy zakupić znaczek opłaty sądowej w kasie Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego.