ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

                                                                                 

(wyciąg)

 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądu i interesantów wprowadza się na okres od 13 do 31 marca 2020 r. następujące ograniczenia w pracy Sądu Okręgowego w Szczecinie:

1. Odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkiem.
2. Decyzja z pkt. 1 nie obejmuje posiedzeń w sprawach pilnych, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych.
3. (…)
4. Przewodniczący wydziałów oraz przewodniczący składów orzekających wydadzą zarządzenia o przeniesieniu rozpraw i posiedzeń na nowe terminy, nie wcześniejsze niż 14 kwietnia 2020 r. Wykaz przeniesionych rozpraw, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów codziennie przekazują Kierownikowi Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie tworzy się wykaz przeniesionych rozpraw, łatwo widoczny po otwarciu strony.

Dzień

Godzina

Sygnatura

Nowy dzień

Nowa godz.

16.03.2020

9.00

I C 000/00

14.04.2020

9.00

16.03.2020

9.00

I C 000/00

14.04.2020

9.00

5. Zaplanowane publikacje wyroków odbywają się bez udziału stron. W stosunku do stron stosuje się przepisy przewidujące sytuację, w której strona z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiła się na ogłoszenie wyroku, a w przypadku osoby pozbawionej wolności – nie została na ogłoszenie doprowadzona mimo złożenia wniosku o doprowadzenie.
6. Do budynków sądu prawo wstępu mają wyłącznie pracownicy Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sądów podległych, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami służbowymi oraz adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci. Tym ostatnim zaleca się ograniczenie wizyt w sądzie. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku bez względu na to, kim są.
7. (…)
8. (…)
9. Zamyka się dla interesantów Biura Obsługi Interesanta. Wszelkie wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. Informacji BOI udziela wyłącznie telefonicznie i elektronicznie.
10. Wstrzymane zostają czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za nie cierpiące zwłoki. Decyzja Kierownika nakazująca wykonanie czynności może być na wniosek kuratora uchylona przez Prezesa Sądu. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, powinny zostać przełożone.
11. Wstrzymane zostają badania prowadzone przez Okręgowy Zespół Specjalistów Sądowych.
12. (…)
13. (…)

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
Umieszczeni zarządzenia