Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa sars-cov-2

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE

z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

 

(wyciąg)

                                                                                 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądu i interesantów wprowadza się na okres do 30 kwietnia 2020 r. następujące ograniczenia w pracy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

1. Odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkiem.
2. Decyzja z pkt. 1 nie obejmuje posiedzeń w sprawach pilnych, wskazanych w wykazie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych.
3.
4. Przewodniczący wydziałów oraz przewodniczący składów orzekających wydadzą zarządzenia o odwołaniu rozpraw i posiedzeń lub o ich przeniesieniu na nowe terminy, w których można przewidywać, że będzie możliwe ich przeprowadzenie. Wykaz przeniesionych rozpraw, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów codziennie przekazują Kierownikowi Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie tworzy się wykazy przeniesionych rozpraw dla poszczególnych wydziałów, łatwo widoczny po otwarciu strony.

Dzień

Godzina

Sygnatura

Nowy dzień

Nowa godz.

20.03.2020

9.00

I C 000/00

20.06.2020

9.00

20.03.2020

9.00

I C 000/00

termin z urzędu

 

5. Zaplanowane publikacje wyroków odbywają się bez udziału stron. W stosunku do stron stosuje się przepisy przewidujące sytuację, w której strona z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiła się na ogłoszenie wyroku, a w przypadku osoby pozbawionej wolności – nie została na ogłoszenie doprowadzona mimo złożenia wniosku o doprowadzenie.
6. Wstrzymuje się wysyłanie do stron orzeczeń i zarządzeń, od których przysługują środki odwoławcze oraz wezwań, których odebranie nakłada na stronę obowiązek wykonania czynności procesowej w terminie prekluzyjnym.
7. Wstrzymuje się przekazywanie spraw ze środkami odwoławczymi sądom odwoławczym.
8. Zarządzenie w zakresie pkt. 6 i 7 nie dotyczy spraw pilnych, wskazanych w wykazie przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
9. Do budynków sądu prawo wstępu mają wyłącznie pracownicy Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sądów podległych, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami służbowymi oraz adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci. Tym ostatnim zaleca się ograniczenie wizyt w sądzie. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku bez względu na to, kim są.
10. Sędziowie wykonują te zadania służbowe, w których nie jest przewidziany udział stron. Mogą wykonywać te zadania w miejscu zamieszkania i w tym celu zabierać z sądu akta, za które ponoszą wówczas odpowiedzialność. W sądzie powinni stawiać się w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla przekazywania dokumentów, przy czym przewodniczący wydziałów zapewnią obecność przynajmniej jednego sędziego w budynku sądu każdego dnia.
11.
12. Zamyka się dla interesantów Biura Obsługi Interesanta. Wszelkie wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. Informacji BOI udziela wyłącznie telefonicznie i elektronicznie.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Wstrzymane zostają czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za nie cierpiące zwłoki. Decyzja Kierownika nakazująca wykonanie czynności może być na wniosek kuratora uchylona przez Prezesa Sądu. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, zostają przełożone.
20. Wstrzymane zostają badania prowadzone przez Okręgowy Zespół Specjalistów Sądowych.
21.
22.
23.
24.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa sars-cov-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa sars-cov-2