Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku o zasadach pracy Sądu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

ZARZĄDZENIE
PREZESA I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE
z dnia 21 maja 2020 roku
o zasadach pracy Sądu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19


W związku z pandemią choroby COVID-19 wprowadza się następujące zasady pracy Sądu Okręgowego w Szczecinie.


1. W budynkach sądu i na terenie do nich przynależnym obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos; wejście do sądu bez maseczki jest zabronione. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni są jedynie pracownicy podczas pracy w samodzielnie zajmowanych pomieszczeniach oraz w pokojach, w których przy zachowaniu odległości 1,5 m pracują cały czas z tymi samymi osobami.
2. Osoby wchodzące do sądu poddawane są kontroli temperatury ciała. Osoby, które nie poddadzą się tej kontroli albo wykaże ona temperaturę 37,5 stopni C lub wyższą, nie będą wpuszczone do sądu.
3. Zakazuje się wstępu do budynków sądu osobom innym niż wzywane lub zawiadamiane o czynnościach oraz stawiającym się w celu załatwienia sprawy w sądzie. Osoba wezwana lub zawiadomiona może być wpuszczona do budynku nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną czynności procesowej i ma obowiązek skierowania się bezpośrednio w pobliże sali, w której odbywa się czynność.
4. Osoba stawiająca się bez wezwania, w celu załatwienia sprawy, wskazuje powód wizyty w sądzie ochronie budynku. Osoba taka kierowana jest wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta, do którego wejść może po zezwoleniu ochrony.
5. Poruszanie się po budynku sądu w innych celach niż załatwienie sprawy lub udział w czynnościach procesowych jest zabronione.
6. Osoby przebywające w budynku mają obowiązek zachowania odległości 2 m od wszelkich innych osób.
7. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po telefonicznym umówieniu.
8. Czytelnia akt czynna jest od 8.00 do 10.00, od 10.30 do 12.30 i od 13.00 do 15.00. Z czytelni korzystać można wyłącznie po umówieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Osoba korzystająca z czytelni musi mieć własne rękawiczki ochronne. Nie ma możliwości kopiowania akt przez pracowników sądu w czytelni.
9. Kasa sądu jest nieczynna.
10. Skrzynki podawcze umieszczone są przy wejściu do każdego budynku sądu.
11. Skargi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej. Przyjmowanie interesantów w sprawach administracyjnych jest zawieszone, sprawy tego rodzaju mogą być załatwiane w rozmowach telefonicznych.
12. Rozprawy i posiedzenia odbywają się bez udziału publiczności. W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący składu orzekającego może zezwolić wskazanym przez siebie osobom na obecność na rozprawie, pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości na sali.
13. Osoby wchodzące do sali rozpraw mają obowiązek zdezynfekować ręce.
14. Szatnie sądu są nieczynne.
15. Ławnicy uczestniczą w rozprawach bez tóg. Członkowie składu orzekającego zachowują podczas rozpraw odległość 2 m, a jeśli są sędziami zawodowymi – 1,5 m. Osoby uczestniczące w rozprawie powinny zachowywać odległość 2 m jedna od drugiej, chyba, że na przeszkodzie temu stoi konieczność procesowa lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy konwojowaniu.
16. Świadków na rozprawy i posiedzenia oraz inne osoby, które nie uczestniczą w całej rozprawie, wzywa się na poszczególne godziny pojedynczo, w taki sposób, aby nie miało miejsca oczekiwanie na rozprawę. Dopuszcza się wezwanie na tę samą godzinę maksymalnie dwóch osób, w szczególności razem zamieszkujących.
17. Jeżeli potrzeba taka wynika z wymogów zachowania odległości od innych uczestników czynności procesowej, świadkowie składają zeznania, stojąc w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego składu orzekającego, możliwie blisko wejścia do sali.
18. Po opuszczeniu sali przez każdego uczestnika postępowania, miejsce, które zajmował, jest dezynfekowane. Przerwa, podczas której następuje wietrzenie sali, powinna następować co godzinę i trwać nie mniej niż 15 minut. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe, jeżeli zarządzenie przerwy wiązałoby się z nadmiernymi utrudnieniami organizacyjnymi, w szczególności związanymi z konwojowaniem osób pozbawionych wolności.
19. W jednej sali rozpraw odbywa się jedna sesja dziennie. W przypadku odbywania dwóch sesji musi nastąpić pomiędzy nimi co najmniej godzinna przerwa na dezynfekcję i wietrzenie sali.
20. Jeżeli czynności procesowe mogą zostać przeprowadzone przy pomocy łączności audiowizualnej, należy dążyć do takiej formy ich przeprowadzenia.
21. Nie odbywają się dyżury mediatorów.
22. Pracownicy wykonujący pracę w sądzie mają obowiązek zachowywania między stanowiskami pracy odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Wprowadza się zakaz bezpośredniego kontaktu między pracownikami, za wyjątkiem sytuacji, w których nie jest możliwe prowadzenie czynności za pośrednictwem telefonu lub łączności elektronicznej. Pracownicy, którzy nie pracują na stałe w tym samym pomieszczeniu, zobowiązani są do zachowywania od siebie odległości wynoszącej minimum 2 m – dotyczy to wszystkich pomieszczeń sądu.
23. Asystenci sędziów mogą wykonywać pracę zdalnie według poleceń sędziego, do którego dyspozycji są przydzieleni oraz za zezwoleniem przewodniczącego wydziału.
24. Utrzymuje się możliwość pracy zdalnej w Oddziałach. Decyzję w przedmiocie pracy zdalnej co do każdego pracownika podejmuje kierownik Oddziału za aprobatą Dyrektora Sądu.
25. Pracownik, który ma objawy choroby COVID-19 (gorączkę, kaszel, duszności lub objawy przeziębienia) lub też miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną, informuje o tym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub drogą elektroniczną. Nie wolno mu stawiać się w sądzie bez zezwolenia Prezesa lub Dyrektora Sądu.
26. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na możliwość występowania choroby zakaźnej, w szczególności COVID-19, u jakiejkolwiek osoby obecnej w sądzie, osoba ta ma obowiązek natychmiast opuścić sąd, jeżeli osoba nie wymaga niezwłocznego udzielenia pomocy medycznej. W przypadku konieczności wezwania państwowego ratownictwa medycznego, osoba ta oczekuje na pomoc w pomieszczeniu, w którym się znajduje i nie wolno jej przemieszczać się po sądzie.
27. Jeżeli osobą, u której ujawniły się powyższe objawy, jest pracownik sądu, ma on obowiązek natychmiastowego poinformowania drogą telefoniczną swojego przełożonego, z jakimi pracownikami sądu miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 14 dni. Przełożony podejmuje wówczas działania zgodne z instrukcją specjalisty ds. BHP, również w stosunku do pracowników wskazanych jako kontaktujące się ostatnio z osobą podejrzewaną o zarażenie.
28. Pracownik sądu, który wraca do pracy po nieobecności, a w okresie nieobecności przebywał w miejscach zwiększonego zagrożenia koronawirusem, ma obowiązek przed powrotem do sądu telefonicznie poinformować o tym Oddział Kadr.
29. Korespondencja wpływająca do sądu podlega kwarantannie trwającej 24 godziny. Powyższej zasady nie stosuje się jedynie w przypadku konieczności wykonania przez sąd czynności w ciągu nie więcej niż 48 godzin.
30. Pracowników Biur Obsługi Interesantów nie obowiązuje używanie ubioru służbowego.
31. Uchyla się:
a. Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. sygn. Adm-021-8/20 w sprawie ograniczenia pracy pracowników administracyjnych Sądu Okręgowego w Szczecinie, z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
b. Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16 marca 2020 r. sygn.. Adm-021-11/20 w sprawie organizacji pracy pracowników w Sądzie Okręgowym w Szczecinie,
c. Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r. sygn.. Adm-021-13/20 w sprawie zwiększenia poziomu zabezpieczenia pracowników sądu przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2,
d. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20 marca 2020 r. sygn.. Adm-021-14/20 (z późniejszymi zmianami) w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2
32. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku o zasadach pracy Sądu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku o zasadach pracy Sądu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19