Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie wyraża swoją zdecydowaną dezaprobatę dla postawy sędziów zgłaszających swoją kandydaturę w procedurach obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, powstałych wskutek stosowania sprzecznych z konstytucją przepisów prawnych.
Wyrażamy też swoją dezaprobatę dla trybu opiniowania kandydatów do Sądu Najwyższego przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, który urąga regułom wyboru osób godnych zajmować tak odpowiedzialne stanowisko w najwyższym organie sądowym.
Jednocześnie sygnalizujemy, że nieodpowiedzialne prowadzenie procedur nominacyjnych do Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w sposób sprzeczny nie tylko z dobrą praktyką ale też przepisami Konstytucji RP grozi zaistnieniem w przyszłości przesłanek do kwestionowania orzeczeń wydanych przez osoby nominowane na stanowiska sędziowskie.

 

Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie stanowczo protestuje i nie zgadza się na wypowiedzi polityków, przedstawicieli władzy ustawodawczej szkalujące sędziów i podważające zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zarzucające sędziom nienawiść do własnego państwa.
Protestując i nie zgadzając się z wypowiedziami jednego z przedstawicieli władzy ustawodawczej apelujemy i żądamy od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa natychmiastowego zajęcia, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, jednoznacznego stanowiska potępiającego tę wypowiedź zarzucającą Sędziom Rzeczypospolitej Polskiej nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji czy kultury, jako naruszającej godność wszystkich Sędziów, zasadę demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władz, stanowiącej element zorganizowanej kampanii podważającej zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i deprecjonującej znaczenie trzeciej władzy. Domagamy się od organu pełniącego funkcję KRS, na dowód wypełniania konstytucyjnej powinności stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wypełnienia w ten sposób ciążących na niej konstytucyjnych obowiązków.

 

Uchwała Nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie uznaje za niedopuszczalne w warunkach demokratycznego państwa prawnego i za nie mieszczące się w ramach obowiązującego w Polsce porządku prawnego, podejmowane poza procedurami kontroli instancyjnej, wszelkie działania, które choćby pośrednio mogą wpływać na treść wydawanych przez sądy orzeczeń. Za powinność organów państwa uważamy zapewnienie gwarancji niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, co leży w interesie także obywateli. Jako naruszające te reguły uznajemy prowadzenie postępowań karnych, których przedmiotem jest badanie działalności sądu, zwłaszcza w sytuacji gdy brak okoliczności wskazujących na wystąpienie uchybień w tym zakresie. Za przykład takiego postępowania uznajemy postępowanie w kwestii rzekomych nieprawidłowości przy wyznaczaniu składów orzekających w przedmiocie tymczasowego aresztowania w tzw. sprawie polickiej. Wskazujemy, że badanie tej kwestii w trybie nadzoru przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie wykazało żadnych uchybień w działalności sądów szczecińskich.
Zdecydowanie protestujemy przeciwko wszelkim przejawom zastraszania i szykanowania sędziów ze względu na wydawane orzeczenia sądowe i podejmowane w przestrzeni publicznej działania na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, solidaryzując się z ich postawą.

 

Uchwała Nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowania, w ramach procedury dyscyplinarnej prowadzonej w sprawach sędziów, czynności zmierzających do szukania podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom zabierającym głos w debacie publicznej, jak sędzia Olimpia Barańska-Małuszek z okręgu gorzowskiego, czy sędzia Arkadiusz Krupa z okręgu szczecińskiego.
Za bezprawne uznajemy zwracanie się przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego Zastępców o materiały i informacje nie dotyczące podejmowanych czynności wyjaśniających w zakresie konkretnie ustalonych ewentualnych przewinień dyscyplinarnych.
Są to metody, które nie mają precedensu w polskim ustroju sądownictwa i pragmatyce postępowań dyscyplinarnych. Zbieranie dodatkowych informacji, niemających związku z przedmiotem postępowania, służące konstruowaniu kolejnych zarzutów dyscyplinarnych, jest zwykłym szykanowaniem sędziego i próbą zastraszenia go oraz wywołania tzw. efektu mrożącego, który ma skłonić jego i innych sędziów do milczenia i bierności. Nie ma to nic wspólnego z istotą postępowania dyscyplinarnego, w którym sędzia odpowiadać może wyłącznie za przewinienia służbowe w konkretnej sprawie, w tym oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa lub uchybienia godności urzędu. Postępowanie rzeczników wobec sędziów świadczy o niezachowaniu zasady bezstronności w prowadzonym postępowaniu.
Żądamy zaniechania takiego instrumentalnego wykorzystywania postępowania dyscyplinarnego do represjonowania sędziów.

 

Uchwała Nr 5 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie zwraca się do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika o wskazanie podstawy prawnej żądania przedstawienia dokumentów, o których mowa w piśmie z dnia 5 września 2018r. w postaci informacji dotyczącej stabilności orzecznictwa, Pana SSR Arkadiusza Krupy, terminowości sporządzania uzasadnień, średniej ilości spraw w referacie, terminowości wyznaczania spraw ze wskazaniem przypadków ewentualnej zwłoki w tym zakresie, ewentualności kwestionowania poleceń przełożonych oraz organizacji pracy Sądu lub Wydziału, w którym pełni służbę ze wskazaniem form tego rodzaju zachowań oraz ewentualnych przypadków stwierdzenia przewlekłości postępowań w sprawach znajdujących się w referacie tego sędziego – za okres od stycznia 2015r. do 31 sierpnia 2018r., a także kserokopii kontrolki uzasadnień za ten sam okres w części dotyczącej SSR Arkadiusza Krupy.

Rejestr zmian dla: Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-09-28
Publikacja w dniu:
2018-09-28
Opis zmiany:
Zamieszczenie treści uchwał