Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

  Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r., wydanym w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że spory dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane jedynie przez sądy niezawisłe i bezstronne w rozumieniu art. 47 Kart praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.

  Jednocześnie Trybunał stwierdził, że jednym z elementów służących ocenie, czy mamy do czynienia z takim właśnie sądem jest kwestia uczestnictwa w procesie powołania członków sądu organu, który ze względu na sposób jego powołania, czy sposób działania nie przejawia cech zależności od władzy ustawodawczej lub wykonawczej. Takich cech niewątpliwie nie posiada obecna Krajowa Rada Sądownictwa, tak ze względu na skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków wcześniej wchodzących w skład Rady, ze względu na sposób powołania, jak i ze względu na ewidentne przejawy popierania przez Radę władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Wreszcie, wymienionym wyżej wyrokiem, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób nie budzący wątpliwości wskazał z jednej strony na to, że jego treścią związany jest nie tylko sąd odsyłający, ale także wszystkie inne organy Rzeczypospolitej Polskiej bez możliwości zapobieżenia temu przez prawo krajowe, a z drugiej strony wskazał, że to do kompetencji poszczególnych sądów należy obowiązek badania, czy określony sąd spełnia wymogi bezstronności i niezależności, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia takiej sytuacji do odstąpienia od stosowania przepisów prawa krajowego w tym zakresie.

  W takiej zatem sytuacji sędziowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie zdecydowanie protestują przeciwko pracom nad projektem ustawy zmieniającej treść art. 107 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które zmierzają do uznania za delikt dyscyplinarny działań mających na celu respektowanie przepisów Unii Europejskiej stanowiących, zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, część krajowego porządku prawnego i które stosowane są bezpośrednio. Takie działania mają na celu zastraszenie sędziów stających w obronie przepisów Unii Europejskiej, przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości z nich wynikających. Sprzeciwiamy się również projektowanym zmianom dotyczącym składu kolegiów sądów, czy sposobu głosowania przez zgromadzenia ogólne sędziów. Zmiany te zmierzają bowiem do ograniczenia reprezentacji sędziów w organach sądów, stanowią element zastraszenia sędziów przed określonym sposobem głosowania oraz stanowią ingerencję w istotę samorządu sędziowskiego.

  Sędziowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie wzywają sędziów Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z członkostwa w tej Radzie, co będzie przejawem troski o niezawisłość i niezależność sądów, zapewni możliwość podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do przywrócenia ładu konstytucyjnego oraz stanowić będzie przejaw respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa Unii, jak również zapobiegnie negatywnym skutkom orzekania przez sędziów powołanych z udziałem organu, który w obiektywnej ocenia nie gwarantuje niezawisłości i niezależności sądów.

  Sędziowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie wspierają wszystkich sędziów nękanych dyscyplinarnie, za obronę niezawisłości i niezależności sądów.

  Wreszcie, Sędziowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie protestują przeciwko przesyłaniu przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych akt osób starających się o powołanie na stanowisko sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa pomimo odroczenia wydania w tym zakresie opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów. Takie działanie pozbawia zgromadzenia możliwości wydania opinii i ewidentnie stanowi naruszenie prawidłowości procesu nominacyjnego (art. 58 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Odraczając opiniowanie zgromadzenia nie zrezygnowały ze swojego uprawnienia do wyrażenia opinii o kandydatach na stanowiska sędziowskie, a jedynie przesuwały w czasie tą czynność do momentu uzyskania dodatkowych informacji, najczęściej wyroku TSUE. Uprawnienia do przesyłania akt do Krajowej Rady Sądownictwa, pomimo odroczenia wydania opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów, nie daje również, nawet za zgodą zainteresowanych, treść art. 35 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem przepis ten mówi jedynie o możliwości sporządzenia listy rekomendowanych kandydatów pomimo braku dokumentów, w tym opinii zgromadzenia sędziów, a nie o możliwości sporządzenia takiej listy z pominięciem fazy procedowania polegającej na wydaniu opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2019-12-18
Opis zmiany:
Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku