Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 września 2017 r. w przedmiocie działań prokuratury stwarzających istotne zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej

Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z informacją zawartą w komunikacie Prokuratury Krajowej z 23 sierpnia 2017 r., o podjęciu czynności w toczącym się śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów odpowiedzialnych za wyznaczenie składów sędziowskich w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie i Sądzie Okręgowym w Szczecinie, stanowczo sprzeciwia się działaniom wymierzonym w niezależność sądów, a tym samym w prawo obywateli do rozpatrzenia ich sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że działania prokuratury obejmujące prowadzenie śledztwa de facto wobec konkretnego sędziego i mające za swój przedmiot zindywidualizowane czynności procesowe, jakie sędzia podejmuje w toku sprawy, godzi w konstytucyjne gwarancje niezawisłości sędziego, jest formą szykany i niedozwolonego nacisku zarówno w stosunku do sędziów, jak i organów sądów. Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować w warunkach zastraszania i wywierania wpływu na sędziów.
Prokuratura, nie osiągnąwszy celu procesowego w postępowaniu dotyczącym środka zapobiegawczego nie może podejmować czynności procesowych w stosunku do sędziego, który wykonuje obowiązki administracyjne w wydziale. Stanowi to instrumentalne wykorzystanie uprawnień prokuratorskich, by osłabić zaufanie do bezstronności organów wymiaru sprawiedliwości. Rada ponownie przypomina, że działania, które w istocie rzeczy mają na celu obejście przepisów dotyczących immunitetu sędziego są działaniami godzącymi w porządek prawny w państwie. Podejmowane działania mają na celu wywarcie efektu „mrożącego” w stosunku do sędziów i pośrednio, w sposób niedopuszczalny, oddziałują na sposób rozpoznawania przez sądy wniosków składanych przez prokuraturę.

Rejestr zmian dla: Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 września 2017 r. w przedmiocie działań prokuratury stwarzających istotne zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-22
Publikacja w dniu:
2017-09-22
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji