Rozprawy i posiedzenia zdalne

Rozprawy zdalne – udział stron i świadków

Rozprawa zdalna (posiedzenie zdalne) to rozprawa lub posiedzenie sądu przeprowadzane na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

Zgodnie z procedurą cywilną (kodeksem postępowania cywilnego):

Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, a poza tym budynkiem tylko wówczas, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sądowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia kosztów.

Sędzia może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (posiedzenie zdalne), jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na charakter czynności, które mają być dokonane na posiedzeniu, a przeprowadzenie posiedzenia zdalnego zagwarantuje pełną ochronę praw procesowych stron i prawidłowy tok postępowania. W takim przypadku na sali sądowej przebywają sąd i protokolant, a pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu nie muszą przebywać w budynku sądu prowadzącego postępowanie. Zapis obrazu i dźwięku z czynności procesowych odbywających się na sali sądowej przekazuje się do miejsca przebywania tych uczestników posiedzenia, którzy zgłosili zamiar zdalnego udziału w posiedzeniu sądu, oraz z miejsca przebywania tych uczestników posiedzenia do budynku sądu prowadzącego postępowanie.

Sędzia może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia zdalnego z urzędu lub na wniosek osoby, która ma uczestniczyć w posiedzeniu i wskazała adres poczty elektronicznej. Termin do złożenia wniosku wynosi 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia albo wezwania na posiedzenie. Zarządzając przeprowadzenie posiedzenia zdalnego, Sędzia może zastrzec, że określona osoba weźmie udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu prowadzącego postępowanie, jeżeli będzie przebywać w budynku innego sądu.

Sędzia może zarządzić, że osoba pozbawiona wolności będzie uczestniczyć w czynnościach procesowych wyłącznie w ramach posiedzenia zdalnego. W takim przypadku w miejscu przebywania tej osoby bierze udział w posiedzeniu zdalnym przedstawiciel administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, pełnomocnik, jeżeli został ustanowiony, oraz tłumacz, jeżeli został powołany.

Wzywając na posiedzenie zdalne, informuje się jego uczestników o możliwości stawiennictwa na sali sądowej lub zgłoszenia zamiaru zdalnego udziału w posiedzeniu, a także poucza się, że zamiar ten należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia, przy jednoczesnym wskazaniu adresu poczty elektronicznej. W takim przypadku informuje się co najmniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia o adresie strony internetowej zawierającej obwieszczenie o standardach technicznych oprogramowania i wymaganiach sprzętowych niezbędnych do uczestniczenia w posiedzeniu zdalnym oraz o sposobie przyłączenia się do posiedzenia zdalnego. Obowiązek zgłoszenia zamiaru zdalnego udziału w posiedzeniu nie dotyczy osoby pozbawionej wolności.

Osoba, która nie zgłosiła skutecznie wniosku o posiedzenie zdalne ma obowiązek stawić się na posiedzeniu w budynku sądu prowadzącego postępowanie bez dodatkowego wezwania.

Czynności procesowe dokonane w trakcie posiedzenia zdalnego przez strony i innych uczestników przebywających poza salą sądu prowadzącego postępowanie są skuteczne, chyba że ustawa wymaga ich dokonania w formie pisemnej.

Osoba biorąca udział w posiedzeniu zdalnym przebywająca poza budynkiem sądu jest zobowiązana poinformować sąd o miejscu, w którym przebywa, oraz dołożyć wszelkich starań, aby warunki w miejscu jej pobytu licowały z powagą sądu i nie stanowiły przeszkody do dokonania czynności procesowych z jej udziałem. W razie odmowy podania wskazanej informacji lub jeżeli zachowanie tej osoby budzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowego przebiegu czynności dokonanych zdalnie z jej udziałem, sąd może wezwać tę osobę do osobistego stawiennictwa na sali sądowej.

Jeśli Sędzia zarządzi, że rozprawa z Państwa udziałem zostanie przeprowadzona zdalnie, to otrzymają Państwo, oprócz zwykłego sądowego wezwania lub zawiadomienia, także wiadomość drogą elektroniczną (e-mail) z linkiem do rozprawy zdalnej.

E-mail, który Państwo otrzymają, nie wymaga potwierdzenia odbioru ani potwierdzenia obecności na rozprawie zdalnej.

Przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia w formie zdalnej jest decyzją sędziego. Nie wymaga ona zgody osób uczestniczących w rozprawie ani nie mogą się one temu sprzeciwić.

Aby wziąć udział w rozprawie zdalnej trzeba mieć dostęp do komputera z kamerą i głośnikiem lub słuchawkami, w tym laptopa, tabletu lub smartfona podłączonego do Internetu. Nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania.

Rozprawa zdalna w Sądzie Okręgowym w Szczecinie może zostać przeprowadzona przy pomocy stosowanej do tego celu aplikacji.

Informacja o tym, w której aplikacji zostanie przeprowadzona Państwa rozprawa zdalna, będzie zawarta w wiadomości e-mail, którą Państwo otrzymają.

Instrukcje połączenia z rozprawą zdalną w stosowanych aplikacjach znajdują się tutaj:

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi
Instrukcja połączenia wideokonferencyjnego za pośrednictwem oprogramowania Avaya Equinox
Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji
Regulamin systemu wideokonferencji udostępnianego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Prosimy o podanie Sądowi - odpowiednio wcześniej przed rozprawą - numeru telefonu do kontaktu, jeśli nie ma go jeszcze w aktach (jeśli strona ma pełnomocnika - Sąd może się z nią kontaktować za pośrednictwem pełnomocnika).

Kontakt do Państwa będzie pomocny w razie ewentualnych problemów technicznych z połączeniem w czasie rozprawy, a także do przekazywania ewentualnych pilnych informacji z Sądu (np. o odwołaniu lub zmianie terminu rozprawy).

Informację o numerze telefonu do kontaktu można przekazać wysłać pocztą tradycyjną, telefonicznie na numer telefonu Biura Obsługi Interesantów lub wiadomością elektroniczną na adres Wydziału, w którym odbędzie się Państwa rozprawa zdalna (adres ten jest podany w otrzymanej przez Państwa wiadomości e-mail).

Nieobecność na rozprawie zdalnej Sąd może uznać za nieusprawiedliwioną  i wówczas może przeprowadzić rozprawę pod nieobecność strony, może pominąć dowód z zeznań strony lub z zeznań nieobecnego świadka, a może też nałożyć grzywnę na nieobecnego świadka lub biegłego.

Brak reakcji osoby wezwanej do podania Sądowi swojego adresu e-mail - może uniemożliwić Sądowi wysłanie do tej osoby wiadomości e-mail z linkiem do rozprawy. Nieobecność tej osoby na rozprawie zdalnej Sąd może uznać, stosownie do okoliczności, za nieusprawiedliwioną.

Strona, która wnioskowała o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, by podać Sądowi adres e-mail świadka i zapewnić udział świadka w rozprawie zdalnej.

Jeśli strona ma pełnomocnika, może zwrócić się do niego o pomoc w zorganizowaniu jej uczestnictwa w rozprawie zdalnej.

Pełnomocnik, który wskazał świadka, powinien pomóc świadkowi w zorganizowaniu jego uczestnictwa w rozprawie zdalnej, jeśli świadek potrzebuje takiej pomocy.

Strona może wziąć udział w rozprawie zdalnej razem ze swoim pełnomocnikiem, np. w jego kancelarii. Także świadek wskazany przez stronę może wziąć udział w rozprawie zdalnej z tą stroną lub jej pełnomocnikiem, np. w jego kancelarii - chyba że Sędzia zarządził inaczej.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości technicznych, aby wziąć udział w rozprawie zdalnej, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Sąd (telefonicznie, elektronicznie, ewentualnie pocztą tradycyjną).

Sędzia podejmie wtedy dalsze decyzje, m.in. czy uznać Państwa nieobecność na rozprawie zdalnej za nieusprawiedliwioną, czy odstąpić od przeprowadzenia rozprawy zdalnej.

O podjętych decyzjach zostaną Państwo zawiadomieni.

Przed rozprawą zdalną warto:

  • przygotować sobie dowód osobisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem - mogą być Państwo poproszeni przez sędziego o okazanie tego dokumentu poprzez zbliżenie go do kamery;
  • upewnić się, że sprzęt jest podłączony do prądu - żeby uniknąć ryzyka, że się rozładuje w czasie rozprawy zdalnej;
  • kamerę, laptop lub smartfon ustawić tak, by dobrze widoczna była twarz osoby.


Podczas rozprawy zdalnej obowiązują zwykłe zasady zachowania w sądzie, czyli:

  • każda osoba, która bierze udział w rozprawie zdalnej, jest obowiązana do przebywania w miejscu, które gwarantuje przeprowadzenie rozprawy zdalnej w sposób odpowiadający powadze sądu,
  • osoby uczestniczące w rozprawie zdalnej powinny być ubrane stosownie, w sposób odpowiadający powadze sądu, a pełnomocników zawodowych obowiązuje strój urzędowy,
  • podczas rozprawy zdalnej nie można spożywać posiłków ani pić napojów, chyba, że napoju osoba potrzebuje z powodu dłuższej wypowiedzi.

Sędzia prowadzący rozprawę zdalną powiadomi Państwa, czy mają Państwo w czasie rozprawy zdalnej siedzieć czy też należy wstawać i kiedy (np. w czasie odbierania przyrzeczenia lub ogłaszania wyroku). Przepisy nie regulują tego szczegółowo i należy podporządkować się poleceniom sędziego. W każdym razie przy wstawaniu należy odsunąć się od kamerki na taką odległość, by w ekranie była widoczna twarz i górna część sylwetki.

Czasem zdarzają się opóźnienia, gdy np. poprzednia rozprawa się przedłuża albo gdy są problemy techniczne. Należy wtedy poczekać, utrzymując połączenie.

Jeśli to Państwo mają problemy z połączeniem, warto zawiadomić o tym telefonicznie inną osobę, która już jest połączona z sądem (np. swojego pełnomocnika) albo zawiadomić sąd elektronicznie albo telefonicznie: wówczas należy telefonować na numer Wydziału dostępny na stronie internetowej sądu.

Bardzo rzadko zdarza się, że link nie działa. Gdy się to okaże przy próbie rozpoczęcia rozprawy, Sąd wyśle nowy link. Tym bardziej warto podać Sądowi wcześniej numer telefonu do kontaktu, aby być na bieżąco informowanym o sytuacji.

Jeśli w trakcie rozprawy zdalnej zdarzą się kłopoty z połączeniem - prosimy o rozłączenie się i połączenie się ponownie. Czasem pomaga też podłączenie komputera do Internetu przewodem zamiast WIFI. Sędzia prowadzący rozprawę zaczeka na Państwa.

Jeżeli w czasie rozprawy zamierzają Państwo okazywać Sądowi jakieś pisma czy inne dokumenty, to mogą to Państwo zrobić także w czasie rozprawy zdalnej.

Dokumenty można okazywać poprzez ich zbliżenie do kamery. Czasem może się jednak zdarzyć, zwłaszcza przy dużych dokumentach, że takie okazanie będzie mało czytelne.

Dlatego warto przed rozprawą przygotować sobie skany lub zdjęcia dokumentów (np. umów), które zamierzają Państwo okazać i przesłać je przed rozprawą albo mieć je gotowe do przesłania w trakcie rozprawy elektronicznie, na adres e-mail Wydziału, w którym toczy się sprawa, przeznaczony do korespondencji dotyczącej rozpraw zdalnych. Treść dokumentu Sędzia wyświetli wtedy na ekranie, a po rozprawie może jego wydruk dołączyć do akt.

Rozprawa zdalna w procedurze cywilnej i w sprawach o wykroczenia jest nagrywana bezpośrednio w systemie, w którym jest z niej sporządzany protokół elektroniczny - taki sam, jak w przypadku rozpraw stacjonarnych odbywanych w budynku Sądu. Sędzia może też zarządzić sporządzanie protokołu pisemnego. Protokół, elektroniczny lub pisemny, będzie dostępny dla stron na takich samych zasadach, jak w przypadku rozpraw stacjonarnych odbywanych w budynku Sądu.

W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona specjalna telefoniczna linia wsparcia (prowadzona jest przez wyznaczony do tych zadań Sąd Apelacyjny we Wrocławiu):

tel.: 71 748 96 00

oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną:

cpw@wroclaw.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Rozprawy i posiedzenia zdalne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Piotr Szarek
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-03-21 10:52:06
Publikacja w dniu:
2024-03-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-12-30 07:57:01
Publikacja w dniu:
2022-12-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-12-30 07:42:48
Publikacja w dniu:
2022-12-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-08-23 13:34:59
Publikacja w dniu:
2022-08-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-05-13 14:08:32
Publikacja w dniu:
2022-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-05-11 11:24:20
Publikacja w dniu:
2022-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-05-11 11:16:19
Publikacja w dniu:
2022-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-05-11 11:12:35
Publikacja w dniu:
2022-05-11
Zmiany:
Podejrzyj