Konwencja haska

Podstawa prawna:
Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)

Państwa-Strony Konwencji: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Norwegia, Turcja (od 1 lutego 2017 r.), Ukraina, USA

Konwencja ma zastosowanie:

  • do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
  • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek składany jest jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie alimentów na rzecz uprawnionego poniżej 21 roku życia,
  • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III w/w Konwencji.

Wykonanie wyroku/postanowienia/ ugody alimentacyjnej - wymagane dokumenty:

  1. wniosek osoby uprawnionej o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia
  2. odpis prawomocnego orzeczenia (wyrok,postanowienie,ugoda) zasądzającego alimenty - nie może być kserokopia
  3. dokument (wydany przez właściwy sąd) poświadczający wykonalność orzeczenia (art.25(1)b)
  4. dokument (wydany przez właściwy sąd) poświadczający należyte powiadomienie (art. 25 (1) c) lub odpis dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i wezwania na rozprawę albo dokumenty poświadczające, że pozwany został należycie powiadomiony o wydaniu orzeczenia i miał możliwość wniesienia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego – nie ma zastosowania do ugód zawartych przed sądem
  5. zestawienie zaległości alimentacyjnych
  6. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu
  7. dane konta bankowego

Wszystkie dokumenty składa się w 2 egzemplarzach, tj. oryginały + kserokopie!

Rejestr zmian dla: Konwencja haska

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jakubiak
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-05 10:14:39
Publikacja w dniu:
2020-11-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jakubiak
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-04 14:31:39
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Dodanie dokumentów do pobrania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Konwencja haska