Kanada

Wykonywanie orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty na terytoriach poszczególnych prowincji Kanady odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności.

Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych: Alberta, Jukon, Labrador, Manitoba, Nowa Fundlandia, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek wierzyciela,
  2. odpis wyroku zasądzającego alimenty do użytku za granicą (podlegający legalizacji),
  3. poświadczony odpis dowodu doręczenia pozwanemu, który nie brał udziału w postępowaniu przed sądem odpisu pozwu i wezwania na rozprawę lub - w przypadku braku w/w dokumentu – stosowną informację sądu (składając wniosek do właściwego sądu rejonowego proszę zaznaczyć, iż dokument będzie podlegał legalizacji),
  4. pisemne oświadczenie złożone przed notariuszem o wysokości zaległych i bieżących alimentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. wszystkie dokumenty wysyła się do Kanady w 3 egzemplarzach,
  2. wymagana jest legalizacja dokumentów przez prezesa sądu okręgowego (dotyczy: wyroku, dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, oświadczenia o zaległościach alimentacyjnych (/poświadczonego przez notariusza/) - legalizacji dokonuje Sąd Okręgowy w Szczecinie Oddział Administracyjny,
  3. po dokonaniu legalizacji w sądzie okręgowym wszystkie wymagane dokumenty podlegają tłumaczeniu na jęz. angielski przez tłumacza przysięgłego (wyjątek – wniosek o ile zostanie sporządzony w jęz. angielskim),
  4. legalizacja w MSZ Dział Legalizacji,
  5. legalizacja w Ambasadzie Kanady w Warszawie.

 

Całość dokumentacji podlega wysłaniu do kompetentnego organu określonej prowincji Kanady za pośrednictwem właściwego urzędu konsularnego RP w Kanadzie. Kanadyjski sąd prowincjonalny, do którego wpływa wniosek o uznanie orzeczenia sądu polskiego w sprawie alimentacyjnej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dokonuje rejestracji takiego orzeczenia i zawiadamia o tym stronę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych. Od dnia przyjęcia zawiadomienia o wydaniu takiego orzeczenia przez zobowiązanego (data przyjęcia pisma lub przyjęcia do wiadomości), orzeczenie to staje się również orzeczeniem sądu prowincjonalnego Kanady ze wszystkimi konsekwencjami dla strony zobowiązanej (może złożyć środek zaskarżenia - apelację). Jednakże dopiero po wyczerpaniu drogi odwoławczej orzeczenie staje się wykonalne i może nastąpić płatność alimentów. W praktyce może się także okazać, że mimo to alimenty nie są płacone i wówczas potrzebne będzie podjęcie dodatkowych kroków w celu wyegzekwowania alimentów poprzez wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

Rejestr zmian dla: Kanada

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Dodanie dokumentów do pobrania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Kanada