Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna i Rejestr Dzienników i Czasopism

 1. Właściwość:
  • Egzekucja i wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących należności Skarbu Państwa wydanych w Wydziałach: I, II, VI, VII, VIII i X Sądu Okręgowego w Szczecinie w tym rozpoznawanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zasądzonych należności Skarbu Państwa,
  • Prowadzenie rejestru dzienników i czasopism na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z póź. zm.).
 2. Kontakt:
  ul. Piotra Skargi 19
  71-423 Szczecin
  • rejestr dzienników i czasopism tel. 91 44 55 937 fax. 91 44 55 940
  • należności sądowe: 
   -  cywilne, gospodarcze tel. 91 44 55 937 fax.91 44 55 940
   -  rodzinne, ubezpieczeń i pracy
   tel. 91 44 55 938 fax. 91 44 55 940
 3. Osoby kierujące pracą Sekcji
  • Przewodniczący Wydziału I Cywilnego - SSO Katarzyna Krasny
  • Kierownik Sekretariatu Sekcji Lidia Podobińska

Rejestr dzienników i czasopism

 1. Rejestracja dzienników i czasopism odbywa się zgodnie z ustawą z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.).
 2. Wnioskodawca składa wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby wydawcy. Dla podmiotów mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie dawnego województwa szczecińskiego będzie to Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny.
 3. Do wniosku należy załączyć:
  • w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub zaświadczenie o działalności gospodarczej) z ostatnich 3 miesięcy;
  • pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, iż posiada on obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych oraz spełnia wszelkie pozostałe przesłanki wynikające z art. 25 ustawy Prawo Prasowe;
  • kserokopię dowodu osobistego redaktora naczelnego;
  • informację dotyczącą danych personalnych osoby odpowiedzialnej za treść w rozumieniu art. 49 a ustawy Prawo Prasowe (w przypadku, gdy tą osobą jest redaktor naczelny należy podkreślić to we wniosku),
 4. Opłata stała za wpis tytułu do rejestru wynosi 40 zł (wnoszona w znakach sądowych lub na rachunek bankowy sądu).
  • Kasy sądu mieszczą się w budynku przy ulicach:

   Małopolska 17, Kaszubska 42
   godziny pracy kas : 9.00-14.00
   z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.

   Piotra Skargi 19,
   godziny pracy kasy : 9.30-14.00
   z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.
  • Konto dochodów budżetowych sądu brzmi:
   23 1010 1599 0029 7422 3100 0000
   NBP o/o Szczecin
   Wpłacający podaje (w części tytułem wpłaty) sygnaturę akt sprawy np. I Ns Rej 224/09 oraz tytuł wpłaty.
   dla przelewów z banku poza granicami Polski kod literowy NBP brzmi :
   "NBPLPLPW PL"
   nazwa banku NBP o/o Szczecin
   adres banku : Szczecin, ul. Płk.T.A.Starzyńskiego 1
   międzynarodowy identyfikator banku (Bank Identyfication Code) kod BIC: NBPLPLPW
   numer rachunku bankowego w formacie IBAN (International Bank Account Number): PL"
 5. W rejestrze dzienników i czasopism wpisywane są dane określone w ustawie. Każda zmiana tych danych (zgodnie z ustawą) winna być rejestrowana.
  Opłata stała za każdą zmianę dotyczącą tytułu, a podlegającą wpisowi wynosi 40 zł.
 6. Rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.), tj. czy ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu;
 7. Sąd odmawia rejestracji wnioskodawcy tytułu istniejącego już na rynku prasowym i zarejestrowanego wcześniej na rzecz innego wydawcy.

Wniosek o rejestrację czasopisma albo dziennika winien zawierać:

 1. tytuł czasopisma/dziennika
 2. adres i siedziba redakcji
 3. dane osobowe redaktora naczelnego:
  imię i nazwisko
  data i miejsce urodzenia
  imiona rodziców
  adres miejsca zamieszkania
  obywatelstwo
 4. określenie wydawcy, jego siedziba i adres
 5. częstotliwość ukazywania się
 6. podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika (z załączonym i opłaconym pełnomocnictwem).

W przypadku, gdy wydawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą należy dołączyć odpis z działalności gospodarczej, natomiast, jeśli wydawcą jest spółka lub stowarzyszenie należy dołączyć odpis KRS.

Wniosek o wpisanie zmian do rejestru powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy
 2. tytuł i numer rejestru
 3. nowe dane podlegające wpisowi
  Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną.
  Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. aktualny odpis z KRS, prawo przejęcia praw do tytułu).
  Każda zmiana podlega opłacie w kwocie 40 zł.

Rejestr zawiera następujące rubryki podlegające aktualizacji:

 • rubryka 3: tytuł i adres siedziby redakcji
 • rubryka 4: dane osobowe redaktora naczelnego i jego obywatelstwo
 • rubryka 5: nazwa i adres siedziby wydawcy
 • rubryka 6: częstotliwość ukazywania się czasopisma
 • rubryka 9 : uwagi (np. zachowanie ważności rejestracji).


Egzekucja i wykonywanie orzeczeń sądowych

Kwoty należne Skarbowi Państwa stanowią dochody budżetowe, zaś ich terminowe uiszczanie przez osoby zobowiązane stanowi ich wkład w sprawne i zgodnie ze standardami międzynarodowymi funkcjonowanie sądów.

Stosownie do treści § 22 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2008 r.) Sądy, realizując dochody budżetowe, obowiązane są mi. in. terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia i podejmować w stosunku do nich czynności egzekucyjne, zaś w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź kierować wnioski o umarzanie do właściwych organów.
Aby uniknąć kosztów, które powstają w trakcie czynności egzekucyjnych należności sądowe należy uiszczać bezzwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczeń, które stanowią o takim obowiązku.
Oto adresy kas i nr rachunków bankowych, na które należy uiszczać takie należności:

 • Kasy sądu mieszczą się w budynku przy ulicach:

  Małopolska 17, Kaszubska 42
  godziny pracy kas : 9.00-14.00
  z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.

  Piotra Skargi 19,
  godziny pracy kasy : 9.30-14.00
  z jedną przerwą od godz.12.00 do godz.12.30.
 • Konto dochodów budżetowych sądu brzmi:
  23 1010 1599 0029 7422 3100 0000
  NBP o/o Szczecin
  Wpłacający podaje (w części tytułem wpłaty) sygnaturę akt sprawy np. I C xx/rok oraz tytuł wpłaty.

  dla przelewów z banku poza granicami Polski kod literowy NBP brzmi :
  "NBPLPLPW PL"
  nazwa banku NBP o/o Szczecin
  adres banku : Szczecin, ul. Płk.T.A.Starzyńskiego 1
  międzynarodowy identyfikator banku (Bank Identyfication Code) kod BIC: NBPLPLPW
  numer rachunku bankowego w formacie IBAN (International Bank Account Number): PL"
  Wpłacający podaje (w części tytułem wpłaty) sygnaturę akt sprawy np. IC xx/rok oraz tytuł wpłaty.