Przyjmowanie spraw, skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy zawisłe w Sądzie Okręgowym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Akta spraw sądowych są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych.
Sprawy zawisłe w Sądzie celem rozpoznania środków odwoławczych i innych przewidzianych ustawą, rejestrowane są we właściwym wydziale w kolejności ich wpływu. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka odwoławczego, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (3 sędziów zawodowych albo 1 sędzia zawodowy, w zależności od rodzaju sprawy) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. W zakresie cywilnych oraz spraw z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału, stosownie do postanowień Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego. Po prawomocnym zakończeniu sprawy Sąd zwraca akta sprawy sądowi I instancji.
Po wpłynięciu środka odwoławczego od orzeczenia Sądu Okręgowego jako sądu I instancji, Przewodniczący wydziału dokonuje kontroli dopuszczalności wniesienia środka odwoławczego, a następnie zarządza o doręczeniu jego odpisu stronom procesu. Po uzyskaniu potwierdzenia doręczenia odpisu środka zaskarżenia (apelacji lub zażalenia), akta sprawy wraz z odwołaniem przekazywane są Sądowi Apelacyjnemu celem rozpoznania apelacji bądź zażalenia.
Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu oraz do Oddziałów Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w trybie administracyjnym

W Sądzie Okręgowym przyjmowanie skarg i wniosków, odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (tekst rozporządzenia) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (tekst rozporządzenia).
Prezes Sądu Okręgowego nie może interweniować w sprawach związanych z treścią orzeczeń wydawanych przez sądy - w tych przypadkach przysługują obywatelom środki odwoławcze zgodne z procedurą cywilną lub karną.

Pisemne skargi i wnioski w trybie administracyjnym można składać:
 1. osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego:
  a) ul. Kaszubska 42, pokój 86
  b) ul. Małopolska 17, pokój 23
  c) ul. Piotra Skargi 19, pokój 10
 2. za pośrednictwem poczty, na adres:
  Sąd Okręgowy
  ul. Kaszubska 42
  70-952 Szczecin
 3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi(at)szczecin.so.gov.pl
 4. faksem na nr: 091 448 99 15
Skargi i wnioski składane w formie pisemnej zawierać muszą wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji oraz podpis. Skargi i wnioski składane w formie elektronicznej zawierać muszą wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji. Brak tych danych spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
Ustne skargi i wnioski składać można w Biurach Podawczych oraz w sekretariacie Wydziału IX Wizytacyjnego (ul. Kaszubska 42, pokój 244).
Osobiste przyjęcia interesantów (przez Prezesa Sądu Okręgowego) w sprawach skarg i wniosków w trybie administracyjnym odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w pokoju 241 we wtorki w godzinach: od 10.00 do 13.00.

UWAGA: Pisma procesowe wnoszone drogą elektroniczną nie będą przekazywane do wydziałów merytorycznych.